FARCROSS

 

 

Обща информация

FARCROSS има за цел да демонстрира хардуерни и софтуерни решения, чрез които да оптимизира трансграничния капацитет за обмен електрическа енергия, като обхване съответните заинтересовани страни и благоприятства регионалното сътрудничество.

Проектът ще приложи най-съвременните технологии, които способстват за  повишаване и подобряване на експлоатацията, капацитета и ефективността на активите на електропреносната мрежа, както на ниво производство, така и на ниво пренос.

 

 

 

 

консорциум:

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Ще бъдат реално приложени три демо реализации, които ще покрият софтуерни и хардуерни решения, бизнес модели и обмен на данни свързани с различни работни процеси от естеството на преносните оператори в региона. Областите на демонстрация са:

A: Smart Grid иновация за увеличаване трансграничния преносен капацитет в мрежовата инфраструктура на оператори на преносни системи (ОПС), чрез прилагане на специално разработени сценарии за подобряване на гъвкавостта и надеждността на електропреносната мрежа и в резултат оптимизиране на възможния междусистемен обмен.

B: Регионална платформа за оперативно планиране, която има за цел да подобри и координира различните процеси в рамките на оперативното планиране на работата на електропреносната мрежа. Ще бъдат включени държавите от Югоизточна и Централна Европа, като по този начин се обезпечат възможно най-адекватния информационен обмен между ОПС и оптимално планиране, чрез минимизиране на разходите и максимално използване на съответните ресурси на съществуващата инфраструктура.

 

C: Механизъм за разпределение на капацитет за регионална трансгранична търговия, чрез оптимизиране на на наличните количества трансграничен капацитет за осигуряване на мощностен резерв и търговия с електрическа енергия. За целта ще се подходи към надграждане на същестуващите механизми за търг трансграничен капацитет, при гарантиране на критериите за сигурност на системата и ефективното разпределение на свободния капацитет.

 

ESO EAD ще участва  в реализации A и В. Ролята на ЕСО ЕАД е:

По реализация А -  Да осигури данни за изчислителни модели въз основа, на които да се определи оптималното местоположение на модулно решение за контрол на потока на мощност през мрежов(и) елементи;

По реализация В -  Да сподели опит с прогнозиране на производство, потребление,  ограничаване на претоварванията в мрежата, мрежови анализ, обмен на данни и др. В допълнение ЕСО ЕАД ще допринесе за проекта, чрез предоставяне на експертен опит на специалистите на компанията.

 

Първият бюлетин за проекта може да намерите тук.

Първото прессъобщение за проекта може да намерите тук.

Второ прессъобщение за проекта може да намерите тук.

Трето прессъобщение за проекта може да намерите тук.

Четвърто прессъобщение за проекта може да намерите тук.

 

Повече информация можете да намерите на следните онлайн платформи:


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 864274 The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.