FLEXITRANSTORE - Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентните мрежи за пренос на данни със субекти за съхранение и голямо проникване на възобновяеми енергийни източници

Обща информация

Проект „Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентните мрежи за пренос на данни със субекти за съхранение и голямо проникване на възобновяеми енергийни източници – FLEXITRANSTORE“ се финансира от многогодишната програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации – Хоризонт 2020 и се изпълнява от консорциум от 28 организации с координатор белгийската компания European Dynamics Belgium SA и с участието на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като партньор в изпълнение на проекта. В консорциума са включени четири оператора на преносни мрежи - от България, Гърция, Кипър и Турция. Общият бюджет на проекта е 21,7 млн. евро, като безвъзмездната помощ е в размер на до 17 млн.

FLEXITRANSTORE (Интегрирана платформа за повишена гъвкавост в интелигентните мрежи за пренос на данни със субекти за съхранение и голямо проникване на възобновяеми енергийни източници) има за цел да допринесе за развитието на паневропейска преносна мрежа посредством висока гъвкавост и високи нива на взаимoсвързаност. Това ще улесни преобразуването на сегашния енергиен микс чрез приемане на все по-голям дял от възобновяеми енергийни източници. Ще бъдат разработени, инсталирани, демонстрирани и тествани нови технологии за интелигентни мрежи, методи за контрол и съхранение и нови пазарни подходи, като се въведе гъвкавост при управлението на европейската енергийна система.

FLEXITRANSTORE ще насърчи увеличаването на трансграничните потоци на електроенергия, като използва валоризация на услугите за гъвкавост. Проектът предприема както национален, така и регионален подход, като потвърждава необходимостта от непрекъсната интеграция на националните пазари, особено в мрежата от Югоизточна Европа, която все още не разполага с висока взаимосвързаност, както в останалата част от Европа.

FLEXITRANSTORE ще разработи ново поколение Гъвкава енергийна мрежа (FEG), която ще бъде интегрирана в Европейския вътрешен енергиен пазар (IEM) чрез валоризиране на гъвкавите услуги. Тази FEG ще бъде насочена към възможностите на електроенергийна система да поддържа непрекъснато обслужване в условията на бързи и големи колебания в предлагането или търсенето. По този начин инфраструктурата на пазара на едро и новите бизнес модели в рамките на тази интегрирана мрежа следва да се подобрят до мрежови играчи, стимулирайки нови да се присъединят, като същевременно се демонстрират нови бизнес перспективи за управление на трансгранични ресурси и търговия с енергия.

FLEXITRANSTORE ще преобразува Европейската енергийна система чрез иновации, насочени към ценообразуването в цялата енергийна верига.

 

Консорциумa:

ЦЕЛИ:

  • На техническо равнище: Разработване на следващо поколение Гъвкава енергийна мрежа (FEG), което предоставя техническата база за подпомагане на валоризацията на гъвкавите услуги, подобрявайки съществуващия европейски вътрешен енергиен пазар (IEM)

  • На пазарно равнище: инфраструктурата на пазара на едро и новите бизнес модели следва да се развият до мрежови играчи, да се стимулират нови, за да се присъединят, като същевременно се демонстрират нови бизнес перспективи за управление на трансгранични ресурси и търговия с енергия

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

FLEXITRANSTORE ще създаде 8 демонстрации в 6 държави. Демонстраторите са разделени на три етапа, в зависимост от тяхното приложение в енергийната верига:

  • Етап 1: Гъвкавост в точките на свързване: Производство и търсене;

  • Етап 2: Увеличаване на трансграничния капацитет и чистите енергийни потоци:

  • Етап 3: Гъвкавост на пазара:

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

  • Разработване на нови политики, регулиращи енергийния обмен и енергийните пазари.

  • Включване на нови участници и играчи.

  • Преобразуване на европейския вътрешен енергиен пазар (IEM) в съответствие с рамката, определена от пътните карти на ENTSO-E и ETIP-SNET.

  • Да допринесе за по-голямото проникване на ВЕИ и намаляването на нивата на CO2.

  • Използване на наличната енергия и по-ефективно разпределяне на наличния капацитет, с цел оптимизация на разходите.

ЕСО ЕАД участва в проекта като осигурява условия за демонстрациите, касаещи системите за динамична оценка на натоварването на електропроводните линии, устройствата за контрол и редиспечиране на потоците активна мощност по електропроводите и подобрен ие на пазарните практики чрез участие на гъвкави източници на балансираща енергия в рамките на деня.

В рамките на Работен пакет 8, част от проект FLEXITRANSTORE, през м. юни 2021 в българската преносна система беше внедрено иновативно мобилно решение (предоставено от международната компания за енергийни технологии Smart Wires) за управление на потокоразпределението, което може да намали претоварванията в мрежата, значително да увеличи количеството електроенергия от възобновяеми енергийни източници и да отключи трансгранични потоци. Повече за технологията може да прочетете тук както и във видеото относно инсталацията.

Листовка за проекта може да намерите тук.

Първият бюлетин за проекта може да намерите тук.

Вторият бюлетин за проекта може да намерите тук

Повече информация за проекта може да намерите на следните платформи:

 


Този проект е получил финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" съгласно споразумението за безвъзмездна помощ № 774407