SMART5GRID: Демонстрация на решения от пето поколение за интелигентни енергийни мрежи на бъдещето. 5G експериментална платформа с възможности за интеграция, тестване и валидиране на съществуващи и нови 5G услуги и мрежови приложения

 

 

Обща информация

Проект SMART5GRID се финансира от програма Хоризонт 2020 на ЕС и се изпълнява от консорциум от 24 организации с координатор италианската компания ENEL GLOBAL INFRASTRUCTURE AND NETWORKS S.R и с участието на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като партньор в изпълнение на проекта. В консорциума са включени три оператора на преносни електроенергийни системи- от  България, Гърция и Италия. Общият бюджет на проекта е  8 248 750,50 евро, като безвъзмездната помощ е в размер на до 5 999 988 евро.

Smart5Grid създава отворена 5G експериментална платформа с възможности за интеграция, тестване и валидиране на съществуващи и нови 5G услуги и мрежови приложения от трети страни (МСП, разработчици, инженери и т.н., които не принадлежат към консорциума). Проектът ще разследва  реализацията на 5G свързаността на енергийния сектор и ще разработи рамка за улесняване развитието на мрежовите услуги, което ще насърчи достъпа до нови пазари.

Една от основните цели на SMART5GRID „Демонстрация на решения от пето поколение за интелигентни енергийни мрежи на бъдещето“ е провеждането на експерименти с изцяло програмно осигурена 5G платформа за енергийната вертикалата, осигуряваща на стартиращите и ново присъединилите се компании възможност да ускорят развитието си в съответните сектори от енергийната вертикала.

Smart5Grid предоставя хранилище с отворен достъп до мрежови приложения, осигурява помощ и съдействие на трети страни чрез ясна и надеждна пътна карта за експериментиране.

5G е предвиден да бъде първият глобален технологичен стандарт, който да обхване многобройните бъдещи практически сценарии в енергийния сектор, като гарантира изпълнението на изискванията за скорост, сигурност и разполагаемост на радио и основната комуникационни мрежи. Проектът Smart5Grid има за цел да промени архитектурата на мрежите за разпределение и пренос на електроенергия чрез адаптиране на 5G комуникации, за да революционизира три основни функции на модерните интелигентни мрежи:

 • сигурни комуникации
 • управление и контрол в реално време
 • отдалечен и подробен мониторинг.

 

Чрез внедряването на предложената мрежова архитектура от пето поколение и разработените приложения, Smart5Grid ще допринесе за ефективното справяне със съвременните проблеми, пред които са изправени всички оператори на електропреносни мрежи.

 

 

Консорциум

 

Изпълнение на проекта

 

В рамките на SMART5GRID ще се изпълнят следните дейности:

 

 • Конкретизиране на критичните архитектурни и технологични изменения от предишните фази на 5G PPP, нужни за напълно функционална отворена експериментална платформа за енергийната вертикала.
 • Проектиране, внедряване, експлоатация и оценка в реални условия на базовата системна архитектура и интерфейси за осигуряване на интегрирана, отворена, кооперативна и напълно функционална 5G мрежова платформа, съобразена с нуждите на интелигентните електроразпределителни мрежи.
 • Разработване на отворено хранилище за мрежови приложения. В съчетание с 5G мрежовата свързаност, хранилището за отворени услуги ще има достъп до мрежови ресурси и ще бъде използвано за разработване и съхранение на мрежови приложения, като осигурява бърз достъп и работна среда на разработчици, трети страни и МСП/малки и средни предприятия/ от енергийната вертикала.
 • Разработване на високопроизводителни мрежови приложения, които да възпроизвеждат предварително разработени демонстрационни енергийни сценарии чрез Smart5Grid.
 • Осигуряване на експериментална база за валидиране и верификация (V&V) за автоматично тестване, сертифициране и интеграция на мрежови приложения.
 • Провеждане на четири 5G реални енергийни демонстрации на база разработени практически сценарии. Демонстриране на съответствието с ключовите показатели за изпълнение по 5G PPP.
 • Извършване на пазарен анализ и създаване на нови бизнес модели. Подробен технико-икономически анализ и пътната карта за експлоатация и комерсиализация от страна на партньорите от промишлеността и МСП са от първостепенна важност за проекта.
 • Осигуряване на максимално въздействие на Smart5Grid за реализирането на 5G визията, чрез установяване на тесни връзки и взаимосвързаност с проекти 5G PPP Фаза 2 и 3 и 5G PPP като цяло. Изпълнение на мащабна информационна и комуникационна кампания и оценка на  възприеманото въздействие от страна на заинтересованите страни и широката общественост.

 

 

Участието на ЕСО ЕАД  в проекта включва осигуряване на условия за реална пилотна демонстрация на терен и оценка на експлоатационните показатели при 4-ти практически сценарии (широко обхватно между системно наблюдение в реално време), предоставяйки съществуващи инфраструктура и оборудване за проекта Smart5Grid.

ЕСО ЕАД ще допринесе и за реализацията на платформата Smart5Grid.

 

 

Повече информация на проекта може да намерите на следните платформи:

 


Този проект е получил финансиране от програмата  на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" съгласно споразумението  за безвъзмездна помощ № 101016912