TRINITY

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В наши дни създаването на единен и обединен пазар на електроенергия е едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. Въпреки че западните и северните региони на Европа работят в продължение на няколко години за постигането на такава цел, Югоизточният регион на Европа, и особено държавите, които не са членки на ЕС, не са следвали същата пътна карта и не са постигнали голям напредък в тази област като Западна Европа. България, Румъния и Гърция, като страни членки, вече са част от Общия Европейски пазар, чрез пазарното обединение на българо-румънска граница за времеви хоризонт „ден напред“ и „в рамките на деня“, и на българо-гръцка граница, за времеви хоризонт „ден напред“.

Стратегическата цел на е да се справи с това предизвикателство, да подобри настоящото положение и да улесни свързването на пазарите на електроенергия в Югоизточна Европа – както между самите тях, така и в рамките на обединения интегриран пан-европейски пазар. За целта ще бъдат разработени набор от решения за засилване на сътрудничеството между операторите на преносни системи в Югоизточна Европа, за да се подкрепи обединението на пазарите на електроенергия в региона, като същевременно се насърчава по-голямото навлизане на чисти енергии.

се финансира от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации – Хоризонт 2020 и се изпълнява от консорциум от 19 организации с координатор испанската компания ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA и с участието на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като партньор в изпълнение на проекта. Общият бюджет на проекта е 13 151 140,00 млн. евро, като безвъзмездната помощ е в размер до 9 854 253,28 млн. евро. Технологиите на проекта ще бъдат демонстрирани и тествани в 8 различни страни от Югоизточна Европа: Сърбия, Гърция, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Република Северна Македония, България и Унгария.

КОНСОРЦИУМ:

Стратегическата цел ще се ръководи от крайните ползватели на продуктите (8 TSO, 4 NEMOS и 1 RCC) и ще бъде постигната чрез внедряване на четири независими, но допълващи се продукта в региона:
 


T-MARKET COUPLING FRAMEWORK TRINITY ще предостави рамка за засилване на трансграничното сътрудничество и гарантиране на обединението на пазара на електрическа енергия в Югоизточна Европа. Базирайки се на вече действащите споразумения, които подпомагат свързването на пазарите на електрическа енергия за „ден напред“, проектът ще предложи координирани действия между преносните и борсови оператори за времеви хоризонт „в рамките на деня“ и обмен на балансираща мощност и споделяне на резерви при работата на балансиращите пазари, като в демонстрациите и тестовете на продукта и отделните модули, ще участват страни членки на ЕС и тези, които са извън ЕС.

T-SENTINEL TOOLSET TRINITY ще предостави регионален набор от инструменти за управление и експлоатация на съществуващите регионални процеси и структури, като ще повиши тяхната сигурност и надеждност. T-SENTINEL toolset ще даде възможност за оптимизиране на коригиращите действия на регионално ниво, както и за разработване на нови алгоритми с цел усъвършенстване на изчислението на маржовете на надеждност, което ще улесни използването на повече енергия от ВЕИ в региона.

T-RES CONTROL CENTRE ще бъде внедрен в ЮИЕ с цел оптимизиране на управлението и експлоатацията на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, улесняване на тяхното участие в различните пазари на електроенергия чрез специфични механизми за проследяване и сертифициране на чистия произход на енергията (сертификати, базирани на блокови вериги).

T-COORDINATION PLATFORM ще служи за подобряване на сътрудничеството между координационния център за сигурност и операторите на преносни системи чрез координиране на функционалностите, осигурени от трите предишни T-продукта. При структурирането на трансгранични операции платформата ще използва ноу-хау и поуки от оператори на преносни системи в Европа, като например RTE, Франция.

Дейностите в са разпределени в девет взаимосвързани работни пакети.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

EСO EAD е лидер на работния пакет 2, който е основополагащ за проекта. Той обхваща дейности за събиране на информация за физическите обекти, които са конфигурирани в платформите (обекти на производители, потребители, доставчици на балансираща енергия, ВЕИ производители, междусистемни електропроводи, подстанции), както и наличната IT инфраструктура (SCADA системи, пазарни системи); Определени са сценариите (use cases), участниците в тях, и индикаторите (KPIs), по които ще се измерват постигнатите резултати, ползите от разработените четири продукта и възможностите за внедряването им; направен е анализ на регулаторните и правни аспекти в отделните държави - енергийни политики, национални планове за ВЕИ, организация на работа на пазарите на енергия, търговия със сертификати за произход, работа на балансиращите пазари Анализирана е и мрежовата архитектура от гледна точка на гъвкавост и сигурност, осигуряваща оптимална координация между партньорите.

Статия „Проект TRINITY от програмата на ЕС Хоризонт 2020 - Сътрудничество и координирани действия в региона за подобряване на преносните възможности на регионалните граници, чрез интелигентни пазарни технологии“ беше публикувана в брой 4/2020 на списание „Енергетика“.

Доклад „Проект TRINITY по програмата на ЕС Хоризонт 2020- Сътрудничество и координирани действия в региона за подобряване на преносните възможности на регионалните граници, чрез интелигентни пазарни технологии“ беше включен в сборника от доклади, издание на Научно-Технически Съюз на Еенергетиците в България: Енергиен Форум 2020.

На 05 ноември 2020г. онлайн се проведе „Енергиен форум 2020“, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България. Проектът беше представен на конференцията от Виктория Поповска - член на екипа на проекта от страна на ЕСО ЕАД. Беше представена обстойна презентация, която демонстрира амбициозната задача на проекта: да подпомогне процеса на създаване на надеждна и сигурна преносна система в регион “Югоизточна Европа” и подобряване на възможностите на регионалните граници за пренос на електроенергия и въвеждане на интелигентни пазарни технологии. Участниците във форума се запознаха с обхвата и целите на проекта, които ще бъдат постигнати чрез разработване на четирите основни продукта: >b

Дейностите по проекта бяха представени на „Енергиен форум 2021“, който се проведе в рамките на 10 -17 септември 2021г. в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ – Варна. Изнесената от Виктория Поповска презентация запозна аудиторията за напредъка в разработване на четирите основни продукта.

На 17 ноември, в рамките на Младежки енергиен форум 2021 се проведе онлайн Национален младежки семинар за развитието на енергийния сектор в ерата на новите технологии. Основна аудитория на семинара беше представена от студенти и млади специалисти. Презентацията за проекта за напредналата фаза на разработка на платформата беше избрана сред много други презентации от Редовния форум, проведен по-рано през септември. Иновативните проектни решения за пазара, интегрирането на ВЕИ и координацията на дейностите в Югоизточна Европа бяха основните теми в презентацията.

ESO участва основно като краен ползвател на платформите , които се разработват по проекта, в демонстрационните и тестови дейности, като вече има опит в процесите на свързване на пазара, извършвани от платформата EUPHEMIA (SDAC) и платформата XBID (SIDC). Интегрирането на пазарите на електроенергия на едро в региона, чрез достъп до платформите и инструментите на работния процес, а именно в D-1 и търговията в рамките на деня, извънборсова търговия, GO търговия, улесняване на по-доброто взаимодействие между ЕС и извън ЕС, са основните предизвикателства на , използвайки обединения опит на всички участващи партньори. ESO ще участва в демонстрации и анализи, определящи политиките, регулациите, пазарните характеристики в ЮИЕ, новите пазарни структури, новите участници и технологиите. ESO ще насърчава ефективното сътрудничество между операторите на преносни системи, борсовите оператори и други партньори в проекта чрез споделяне на мнение и опит.

На проведената на 17 февруари 2022г. вътрешна среща на екипа на ЕСО бяха обсъдени предстоящите дейности по стартиране на тестовете на четирите продукта T-Market Coupling Framework, T-Sentinel Toolset, T-RES Control Center и T-Coordination Platform.

 

Първият бюлетин за проекта може да намерите тук.

Повече информация за проекта можете да намерите на website на проекта http://trinityh2020.eu/ и социалните платформи:
 

http://trinityh2020.eu/

https://twitter.com/Trinity_H2020