Информация » Съобщения


24.11.2020 г.
Удължаване на третия период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтната програма за 2020г.:

Поради непредвидени обстоятелства, свързани с епидемията от коронавирус COVID-19 в района на Солун, Гърция, има забавяне в извършваните ремонтни дейности по гръцката част на ЕП 400kV "Пирин". В следствие на това се налага удължаване на вече обявения трети период на изключване на електропровода в Ремонтната програма за 2020г. След взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД беше договорено третото изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" да се удължи с още един ден, а именно от 09 Ноември 2020г. до 17:00ч. на 01 Декември 2020г., вместо от 09 Ноември 2020г. до 30 Ноември 2020.19.11.2020 г.
Търгове за енергийни спестявания

Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в качеството си на притежател на удостоверения за енергийни спестявания, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, обяви тръжна процедура с предмет: „Продажба на удостоверения за енергийни спестявания за 3 516.566 МWh“ с краен срок 04 декември 2020 г. Поканата, както и информация и документи за участие в търга може да намерите в сайта на ЕСО ЕАД (http://www.eso.bg/), раздел “Проекти“, под-раздел „Търгове и конкурси04.09.2020 г.
Допълнителен период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтнанта програма за 2020г.:

Поради необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни дейности и подмяна на важно оборудване в българската и в гръцката част на ЕП 400kV "Пирин", за което предварително беше съобщено май месец, се налага допълнително изключване на електропровода да бъде добавено в Ремонтната програма за 2020г. След взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД беше решено третото изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" за 2020г. да се осъществи от 09 Номеври 2020г. до 30 Ноември 2020г.02.09.2020 г.
Правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности

„Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД (ЕСО) обявява процедура за предварителен подбор за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности, съгласно публикуваните по-долу Правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности (Правилата).

Всички заинтересовани кандидати, които отговарят на изискванията на Правилата, следва да представят в деловодството на ЕСО, находящо се в гр. София 1618, район Витоша, бул. „Цар Борис III” № 201 или по имейл eso@eso.bg, попълнено, подписано и подпечатано Приложение 2 - Заявление за участие в предварителен подбор за регистрация в тръжните процедури за закупуване на  разполагаемост за резерви за първично регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.

Допълнителна информация във връзка с процедурата можете да получите на e-mail tenders.reserves@eso.bg.10.07.2020 г.
Обява за свободни работни места SEleNe CC

SEleNe CC (Southeast Electricity Network Coordination Center), регионалният координатор за сигурност (Regional Security Coordinator) в Югоизточна Европа обявява следните свободни работни места:

 1. Финансов Ръководител / Експерт

 2. IT експерти- Разработка и поддръжка

 3. Инженер, Оперативен Директор

 4. Инженери, Старши

 5. Инженери, Младши

 6. Административен персонал

 7. Юрист

Дружеството е учредено от операторите на преносни системи на България (ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) и е със седалище в Солун, Гърция.

Процедурата за подбор ще се проведе на английски език. Моля да подадете своето CV на английски език на info@selene-cc.eu. Всички CV ще бъдат разгледани при спазване на разпоредбите за защита на личните данни.


По-подробна информация можете да откриете ТУК.02.07.2020 г.
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2020 г.

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2020 г.:

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти.

0,45

0,00045

Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи.

2,26

0,00226

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация - от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

5,28

0,00528

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа за крайни клиенти

10,30

0,010310.06.2020 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 15.06.2020г. до 21.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 200MW в посока ESO->IPTO (от 500MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.03.06.2020 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 08.06.2020г. до 14.06.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 100MW в посока ESO->IPTO (от 600MW на 700MW). Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.15.04.2020 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:

Във връзка с промяната в периода на планово изключване на ЕП 400kV "Пирин" според взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД за периода от 24.04.2020г. до 30.04.2020г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 550MW в посока ESO->IPTO (от 0MW на 550MW) и в посока IPTO->ESO с 550MW (от 0MW на 550MW). Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.10.04.2020 г.
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин":

Поради усложненията, възникнали в следствие на извънредното положение свързано с епидемията от коронавирус COVID-19 и доставка на важно оборудване, нужно за годишната профилактиката на ЕП 400kV "Пирин" се налага промяна във вече съгласуваните периоди на изключване на електропровода съгласно Ремонтната програма за 2020г. След взаимно съгласие между IPTO и ЕСО ЕАД беше решено изключването на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" за годишна профилактика да се осъществи от 14 Април 2020г. до 23 Април 2020г. и от 11 май 2020г. до 31 Май 2020г. Допълнително ще бъде договорен и трети период за изключване по време на есента на ЕП 400kV "Пирин" и той ще бъде съобщен своевременно.

 02.04.2020 г.
Единно пазарно обединение в рамките на деня: Месеци на рекордни количества и след присъединяването на новите членове

Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на електропреносни системи (ОПС), които участват в европейското единно пазарно обединение в рамките на деня (SIDC, известно преди като XBID), съобщават, че единното обединение на пазарите в рамките на деня е довело до значително нарастване на търговията след успешния старт на втората вълна за пазарна интеграция, през месец ноември 2019. От реалния старт през юни 2018 са извършени 36 милиона сделки. Системата продължава да работи добре и стабилно, и отчита съществено увеличение на търгуваните количества, особено между седемте държави, присъединили се с втората вълна. Междувременно проектът разшири обхвата си с присъединяването на OKTE (НОПЕ) и SEPS (ОПС) от Словакия.

След реалния старт на втората вълна по присъединяване на 19 ноември 2019, НОПЕ от седемте присъединили се държави отчетоха съществено увеличение на търгуваните количества. През първите пълни три месеца на трансгранична търговия (декември 2019 г. - февруари 2020 г.) унгарският пазарен оператор на електроенергия HUPX отчете средно месечни количество от приблизително 75 600 MWh, в сравнение с 7 600 MWh през същия период на предходната година. В Словения BSP Southpool отчете увеличение на средно месечните количества от приблизително 15 000 MWh на 85 600 MWh, сравнено със същия период на предходната година. Количествата на пазара на OTE, чешкият НОПЕ, потвърди отчетената тенденция с над осемкратно увеличение на месечните обеми до приблизително 400 000 MWh. CROPEX, хърватският НОПЕ, заяви, че месечно се търгуват 24 100 MWh, в сравнение с 6 300 MWh преди реалния старт. Количествата на пазара на TGE, полският НОПЕ, също сочат значителен ръст със средно месечни количества сега от около 95 000 MWh, сравнено с 3 000 MWh преди това. Междувременно, OPCOM, румънският НОПЕ, отбеляза средно месечни количества от 59 700 MWh, в сравнение с 26 000 MWh през същия период на предходната година. Българският пазарен оператор БНЕБ отчита повече от два пъти увеличение на търгуваните месечни количества електроенергия през периода декември 2019-февруари 2020 година, сравнено с декември 2018-февруари 2019 година.

 

Понастоящем в единното пазарно обединение в рамките на деня организирано на принципа на непрекъснатата търговия участват 22 държави: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Чешката Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция. През първото тримесечие на 2021 г. се очаква реалният старт на третата вълна за пазарна интеграция, която ще доведе до разширение на непрекъсната трансгранична търговия на електроенергия до Италия и Гърция.

_____________________________________________________________________________

 

 

Повече за единното пазарно обединение в рамките на деня:

 

Платформата на единното свързване на пазарите в рамките на деня е базирана на обща ИТ система с един Регистър на заявките (SOB), Модул за управление на преносната способност (СММ) и Модул за доставка (SM). Това позволява заявките, подадени от пазарните участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани със заявки, подадени от пазарните участници във всяка друга тръжна зона в рамките на проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара в рамките на деня поддържа както експлицитно разпределяне на границите Хърватия - Словения и Франция-Германия (съгласно изисканото от съответните националните регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия модел на ЕС за единен пазар в рамките на деня.

 

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на европейския единен електроенергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство от ВЕИ в европейския производствен микс, свързването на пазарите в рамките на деня чрез трансгранична търговия е все по-важен инструмент за пазарните участници с оглед поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата за единното свързване в рамките на деня е да се увеличи цялостната ефикасност на търговията в рамките на деня.01.04.2020 г.
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2020 г.

В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E.

На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 20
20 г.e определена цена за „периметрично плащане” от 0.70 EURO/MWh, която ЕСО ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.27.03.2020 г.
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.

ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране - Развитие на ЕЕС проект на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г."

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес eso@eso.bg до 16.04.2020г. След отчитане на получените коментари, 10-годишния план 2020-2029г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР, съгласно чл.81г. от ЗЕ.26.02.2020 г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2020 г. – 30.06.2021 г.

Ценовото заявление ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране, утвърдени в ценовите решения на КЕВР.

Предложението ще се базира на принципите, следвани от Дружеството, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензионната дейност, както и отразяване на необходимите средства за развитие и поддръжка на електропреносната мрежа през следващия ценови период.

Цените, по които независимият преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа, са функция от:

 1. Прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Прогнозната пазарна цена за всеки ценови период за съответната група се определя от КЕВР, съгласно Раздел IIIа на НРЦЕЕ. 
 2. Пределният размер на разходите за студен резерв. Предстои:
 • от страна на Министерство на енергетиката да бъде утвърден средно годишният размер на студения резерв;
 • от страна на КЕВР предстои да бъде определена цената за разполагаемост за студен резерв, по която ще се определи пределният размер на разходите;
 • предстои провеждането на търгове за осигуряване на студен резерв за предстоящия регулаторен период.

Въз основа на прогнози данни на ценообразуващите елементи (включително условно-постоянни и променливи разходи) ЕСО ЕАД предвижда увеличение на цените на предоставяните мрежови услуги, но поради изброените по-горе обстоятелства не може да се направи обективна оценка за предстоящия ръст.16.01.2020 г.
Предварителни тестове по проект CROSSBOW относно регионална краткосрочна оценка на адекватността

В изпълнение на поети допълнителни ангажименти по проекта CROSSBOW (http://crossbowproject.eu/), ЕСО ЕАД съвместно с координационния център по сигурността SCC Belgrade (http://www.scc-rsci.com/) ще проведе предварителни тестове относно регионална краткосрочна оценка (за следващите седем дни) на адекватността на 17.01.2020г. Резултатите от оценката ще бъдат публикувани до края на работния ден в секцията посветена на проекта на сайта на ЕСО ЕАД - http://eso.bg/?did=249. По-подробна информация относно участието на ЕСО ЕАД в проекта може да намерите в първия брой на Списание „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ (http://eso.bg/fileObj.php?oid=2104). Разработената от ЕСО ЕАД методология за регионална краткосрочна оценка на адекватността е подробно описана в следните доклади представени на международни конференции:


 10.01.2020 г.
Прекратяване: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СЕЧ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ В ИМОТИ ,ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ -ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСДТВЕНОСТ,С УЧРЕДЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПОЛЗА НА ЕСО ЕАД ,ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ ВЕ 400 КВ ОТ П/СТ ПЛОВДИВ ДО П/СТ МАРИЦА ИЗТОК
 
 


03.12.2019 г.
Въвеждане на двуфакторна автентификация за идентификация при вход в системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели,присъединени към електропреносната мрежа
В изпълнение на изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД предстои да въведе двуфакторна автентификация за идентификация при вход в системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа. Въвеждането на допълнителната идентификация (код) за вход в системата ще бъде активирано считано от 14.01.2020 г. След тази дата няма да бъде възможен вход в системата за ръчно и/или автоматизирано сваляне на данни за измерена електрическа енергия без въвеждане на допълнителен код за идентификация.
С цел потвърждаване на идентичността на ползвателите на системата и с оглед получаване на актуална информация за контакт, необходима за изпращане на SMS съобщение с код, който да се използва в процедурата по двуфакторна автентификация (чрез използването му с приложение Google Authenticator) е необходимо да се предостави попълнено и електронно подписано актуално Искане за достъп до системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия. Искането, във вид на електронно подписан документ, следва да се прикачи ТУК.

По-подробна информация можете да откриете ТУК.


28.11.2019 г.
Успешен старт на втората вълна на пазарното обединение с Единния европейски пазар „в рамките на деня“
БНЕБ регистрира повече от два пъти увеличение на сделките в сравнение с реализираните обеми преди присъединяването
Страните, участващи в обединението с Европейския единен пазар „в рамките на деня“ (SIDC), потвърдиха успешното начало на втората вълна от присъединяването. Седемте държави, които се включиха в обединението SIDC отчетоха значително повишение на търгуваните обеми през последната седмица. Пан-европейската търговия, осъществявана в момента в 21 държави, бе свързана чрез SIDC. Системата работи добре.
Номинираните оператори на електроенергийния пазар (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) потвърдиха успешния старт на в тората вълна на SIDC (известна преди като XBID). През първите два часа след отварянето на трансграничната търговия на 19 ноември чешкият оператор на електроенергийния пазар ОТЕ отчете сключването на 1000 сделки за доставки на 20 ноември. Хърватският оператор CROPEX докладва сделки с пазарни участници от 16 държави, включително Норвегия и Испания.
HUPX, унгарският оператор на електроенергийния пазар, съобщи за увеличение на търгуваните обеми от почти 14 пъти пет дни след старта, сравнено със същия период преди обединението. Българската независима енергийна борса (IBEX) заяви, че средният брой сделки е увеличен повече от два пъти в сравнение с реализирания преди присъединяването обем. OPCOM в Румъния също съобщи за почти удвоен обем на търгуваните количества. От Словения, BSP Southpool отчитат осемкратно увеличение на търгуваните обеми, сравнено със същия период на 2018 г. (11672 MWh в сравнение със 1425 MWh).
В Полша слeд присъединяването TGE е постигнал средно дневни количества от над 2 000 MWh, което е повече от девет пъти увеличение в сравнение със търгуваните „в рамките на деня“ през 2018г. средно дневни количества от 212 MWh.
С тази следваща важна стъпка напред към разширението на Единния европейски пазар „в рамките на деня“ успешното начало на SIDC разпростря постоянната търговия с електроенергия към следните държави: България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединиха към участващите вече в SIDC Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. В края на 2020 г. се очаква да стартира третата вълна. Решението SIDC се базира на общи ИТ системи с един споделен модул за управление на офертите, модул за управление на капацитетите и модул за резултатите от търговията в рамките на деня.
Той дава възможност при поръчки, въведени от пазарните участници в една тръжна зона, те да бъдат съпоставени с подадени по подобен начин поръчки от участници на пазара във всяка друга тръжна зона в рамките на обхвата на проекта, при налична преносна способност. Пазарът „в рамките на деня“ подкрепя както експлицитното разпределение на границите Хърватия-Словения и Франция-Германия (поискано от съответните национални регулаторни органи), така и имплицитната непрекъсната търговия. То е в съответствие с целевия модел на ЕС за интегриран пазар „в рамките на деня“.
Общоевропейското свързване на пазарите „в рамките на деня“ е ключово за създаването на европейския вътрешно енергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство от възобновяеми източници, свързването на пазарите „в рамките на деня“, чрез трансгранична търговия, е все по-важен инструмент за балансиране на електроенергийните системи. Целта на инициативата SIDC е да се повиши общата ефективност на търговията „в рамките на деня“.


18.11.2019 г.
Присъединяване към Европейската платформа за единното пазарно обединение в рамките на деня

На 19 ноември 2019 година е втората вълна на присъединяване към Европейската платформа за единното пазарно обединение в рамките на деня и проектите за локално изпълнение. Първите доставки ще бъдат осъществени на 20 ноември 2019 г. Дейностите по тестване и подготовка на обединението приключиха успешно. Още седем държави, между които и България, се присъединяват към четиринадесетте, които вече осъществяват сделки в рамките на обединението. Предоставени са пояснения за активните граници.

Номинираните оператори на пазари на електрическа енергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) потвърждават стартиране в реална работа на втората вълна за присъединяване към единното пазарно обединение в рамките на деня (известно като XBID). Това потвърждение идва в резултат на успешното приключване дейностите по тестване. При реалния старт всички граници в обединените 7 държави ще бъдат активни, отделно от границата Швеция-Полша, която временно ще бъде със статус “неактивен”, до уреждане на нерешените въпроси. В Полша действат множество НОПЕ. Въпреки това, Nordpool EMCO ще изпълнява функцията на единен спедитор в Полша за първоначалния период от реалния старт на 2та вълна.

Правейки още една важна стъпка в посока разширяване на единния европейски пазар в рамките на деня, целевият старт с двата допълнителни проекта за локално изпълнение ще разшири непрекъсната търговия на електроенергия между следните държави: България, Хърватия, Република Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединяват към държавите, които вече участват в единното обединение в рамките на деня: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. В края на 2020 г. се очаква 3та вълна за присъединяване. Очаква се потвърждение на датата на присъединяване на границата Швеция-Полша, като тя ще бъде съобщена на пазарните страни.

Платформата на единното свързване на пазарите в рамките на деня е базирана на обща ИТ система с един Регистър на заявките (SOB), Модул за управление на преносната способност (СММ) и Модул за доставка (SM). Това позволява заявките, подадени от пазарните участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани със заявки, подадени от пазарните участници във всяка друга тръжна зона в рамките на проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара в рамките на деня поддържа както експлицитно разпределяне на границите Хърватия - Словения и Франция-Германия (съгласно изисканото от съответните националните регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия модел на ЕС за единен пазар в рамките на деня.

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на европейския единен електроенергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство от ВЕИ в европейския производствен микс, свързването на пазарите в рамките на деня, чрез трансгранична търговия, е все по-важен инструмент за пазарните страни с оглед поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата за единното свързване в рамките на деня е да се увеличи цялостната ефикасност на търговията в този пазарен сегмент.12.11.2019 г.
Уведомление за инвестиционно предложение
"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на ВЛ 110 kV Дропла от п/ст Генерал Тошево до п/ст Шабла.

Информация за инвестиционното предложение


08.11.2019 г.
През ноември 2019 още седем държави се включват в Европейската платформа за свързване на пазарите в рамките на деня и проектите за локално изпълнение във 2-рата присъединителна вълна.
През ноември 2019 още седем държави се включват в Европейската платформа за свързване на пазарите в рамките на деня и проектите за локално изпълнение във 2рата присъединителна вълна. Още седем държави ще се обединят с четиринадесетте, които вече осъществяват сделки в рамките на обединението.
Номинираните оператори на пазарите на електрическа енергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) потвърждават целевата дата за стартирането на единното свързване на пазарите в рамките на деня (известно като XBID) и стартирането на още два проекта за локално изпълнение на 19ти ноември, като първите доставки ще се осъществят на 20ти ноември. Това потвърждение е в резултат на успешното приключване на тестването и първия пазарен пробен период. Датата на реалния старт през ноември 2019 г. все още е обект на приключването на дейностите по подготовка и стартиране.

Правейки още една важна стъпка в посока разширяване на европейския пазар за осъществяване на сделки в рамките на деня, целевият старт с двата допълнителни проекта за локално изпълнение ще разшири непрекъсната търговия на електроенергия между следните държави: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединяват към държавите, които вече осъществяват единното свързване на пазарите в рамките на деня: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. В края на 2020 г. се очаква 3та вълна на присъединяване.

Платформата на единното свързване на пазарите в рамките на деня е базирана на обща ИТ система с един Регистър на заявките (SOB), Модул за управление на преносната способност (СММ) и Модул за доставка (SM). Това позволява заявките, подадени от пазарните участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани със заявки, подадени от пазарните участници във всяка друга тръжна зона в рамките на проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара в рамките на деня поддържа както експлицитно разпределяне на границите Хърватия - Словения и Франция-Германия (съгласно изисканото от съответните националните регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия модел на ЕС за интегриран пазар в рамките на деня.

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на европейския вътрешен електроенергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство в европейския производствен микс, свързването на пазарите в рамките на деня, чрез трансгранична търговия, е все по-важен инструмент за пазарните страни, за да поддържат балансирани позиции. Целта на инициативата за единното свързване на пазарите в рамките на деня е да се увеличи цялостната ефективност на търговията в този сегмент.


28.10.2019 г.
Преминаване за работа с нова система за администриране на пазара.
Считано от 01.11.2019 г. всички графици за обмен на електроенергия ще бъдат съгласувани през новата MMS система (https://webapps.eso.bg/esotst/),, която става оперативна система за администриране на пазара.
На 31.10.2019 г. графиците за 01.11.2019 г. трябва да се подадат в новата MMS система. Подаването им може да стане по един от следните начини - еmail (mmsbg.schedules@eso.bg), директно качване на файл (upload) или въвеждане през интерфейса на системата.
Сроковете за известяване остават непроменени и са посочени на сайта на ЕСО, линк Електроенергиен пазар, Либерализиран пазар, Документи за участие на пазара, График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред и График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент в рамките на деня.
Сетълмент за м. ноември 2019 г. ще се изготви в новата система MMS.
За осигуряване на сигурност в прехода към новата система, моля да продължите да изпращате своите търговски графици (TPS) и в старата MMS система, до изрично ново разпореждане на ЕСО за прекратяване на изпращането им в старата MMS система.
Инструкции за изпращане в старите системи:
TPS графиците за пазарен сегмент ден напред могат да се известяват в старата система MMS до 16:30 ч.
TPS графиците за пазарен сегмент в рамките на деня се изпращат от БНЕБ в платформата на ЕСО за пазарен сегмент в рамките на деня в сроковете и по начин, който е приложим до момента.
TPS графиците за пазарен сегмент в рамките на деня от останалите участници се изпращат на електронен адрес eto.admin@eso.bg, до 10:00 ч. на D+1. Изпращат се само последните версии на графиците за деня D.

При необходимост от допълнителни въпроси, моля да се свържете на дежурните телефони.


19.09.2019 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Очитайки намаления период на планово изключване на ЕП 400kV Нишава от 23.09. - 04.10.2019 на 30.09.2019 до 04.10.2019 и след взаимно съгласие между ЕСО и EMS (Сърбия) за периода от 23.09.2019г. до 29.09.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 350MW в посока ESO->EMS (от 0MW на 350MW) и в посока EMS->ESO е 300MW (от 0MW на 300MW). Допълнително договорените количества ще се разпределят от JAO на дневни търгове.


05.09.2019 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Според взаимно съгласие между ЕСО и TEIAS (Турция) за периода от 09.09.2019г. до 15.09.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 182MW в посока ESO->TEIAS (от 250MW на 432MW) и в посока TEIAS->ESO с 16MW (от 150MW на 166MW). Половината от допълнително договорените стойности ще се разпределят от EСO на дневни търгове, a останалата половина от TEIAS.

Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 09.09.2019г. до 15.09.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 150MW в посока ESO->IPTO (от 350MW на 500MW) и в посока IPTO->ESO с 50MW (от 350MW на 400MW). Допълнително договорените стойности ще се разпределят от JAO на дневни търгове.


04.09.2019 г.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ СТЪЛБА С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
(Съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 за най-малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.)

Информация по приложение 2 Обява

Приложениe 1 Приложениe 2 Приложениe 3 Приложениe 4 Приложениe 5


31.07.2019 г.
Обявяване на инвестиционно предложение за изграждане на Нова „ВЛ 110kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“.
На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019 г.) „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София, ЕИК 175201304 Уведомява обществеността, за свое инвестиционно предложение за изграждане на Нова „ВЛ 110kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“.

Уведомление

Приложениe 1 Приложениe 2

Приложениe 3 Приложениe 4


31.07.2019 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Според взаимно съгласие между ЕСО и TEIAS (Турция) за периода от 10.08.2019г. до 31.08.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет се увеличава както следва:
- за периода 10 - 11.08.2019 в посока ESO->TEIAS с 2 MW (от 432MW на 434MW) и в посока TEIAS->ESO с 66MW (от 100MW на 166MW);
- за периода 12 - 23.08.2019 в посока ESO->TEIAS с 184 MW (от 250MW на 434MW) и в посока TEIAS->ESO с 66MW (от 100MW на 166MW);
- за периода 24 - 31.08.2019 в посока ESO->TEIAS с 2 MW (от 432MW на 434MW) и в посока TEIAS->ESO с 66MW (от 100MW на 166MW).
Половината от допълнително договорените стойности ще се разпределят от EСO на дневни търгове, a останалата половина от TEIAS.


19.07.2019 г.
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от ПРОИЗВОДИТЕЛИ на електрическа енергия
ЕСО уведомява производителите на електрическа енергия, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2019 г. до 24:00 часа на 31.07.2020 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Допълнителни услуги => Бавен третичен резерв от производители => Обявени тръжни процедури за производители. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 10:00 часа на 25.07.2019 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 11:30 часа на 25.07.2019 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.


19.07.2019 г.
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от ПОТРЕБИТЕЛИ на електрическа енергия
ЕСО уведомява потребителите на електрическа енергия, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2019 г. до 24:00 часа на 31.07.2020 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Допълнителни услуги => Бавен третичен резерв от потребители => Обявени тръжни процедури за потребители. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 10:00 часа на 25.07.2019 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 10:30 часа на 25.07.2019 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.


03.07.2019 г.
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2019 г.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2019 г.:

 

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти.

0,41

 

0,00041

Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи.

2,12

0,00212

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация - от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

5,14

0,00514

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа за крайни клиенти

9,83

 

0,0098318.06.2019 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 21.06.2019г. до 30.06.2019г. с 100 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят на дневни търгове.


15.06.2019 г.
Редуциране на преносните способности от Турция към България за периода 17.06.2019 – 30.06.2019 г.
Информираме ви, че поради проблеми в турската електроенергийна система турският оператор TEIAS редуцира преносните способности в посока Турция към България до 0 MW за периода 17.06.2019-30.06.2019 г. и за този период няма да има внос на електроенергия от Турция към България. Преносните способности в посока България към Турция остават непроменени. Моля да имате това в предвид, когато изпращате своите графици за обмен на българо-турска граница.


13.06.2019 г.
XBID - 1-ва годишнина и обявяване началото на втората вълна на присъединяване
Днес се навършва една година от решението за Единно свързване на пазара „в рамките на деня“ (SIDC)! След успешния му старт на 12/13 юни 2018 г. са извършени над 16 милиона сделки. Разширяването на SIDC в още седем държави се очаква през четвъртото тримесечие на 2019 година.
Приложилите SIDC имат удоволствието да оценят като успешна първата година на изпълнение на решението с наличието на висок и нарастващ брой сделки, и същевременно на стабилна и устойчива работа на системата. Над 16 милиона сделки бяха успешно приключени от началото през юни 2018 година.
Вече са в ход подготовката и пробите за началото на 2-рата вълна на SIDC, очакваща се да стартира към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. Следните държави ще бъдат интегрирани във вече съществуващия регион за обединение „в рамките на деня“: България, Хърватия, Чехия, Унгария , Полша, Румъния и Словения. Страните от първата група, в които обединението работи, са Белгия, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция и Испания.
За началото на октомври 2019 г. се планира второ събитие преди началото на 2-рата вълна, за да се информират заинтересованите страни преди старта. Предоставен е и пробен период с участниците на пазара, който да даде възможности на новите потребители да се запознаят с решението за SIDC и да извършват своите тестове при подготовката.
Съпредседателите на Управителния комитет на SIDC, Жан Версей и Стефано Алаймо, заявиха: „Много сме доволни, че сме достигнали до този важен етап след една година действие. Ръстът в търговията демонстрира важната роля на интегрирания пазар „в рамките на деня“. Очакваме с нетърпение по-нататъшното разширяване и развитие на SIDC. До края на 2019 г. трябва да се включат още седем държави, което ще доведе до географско покритие в 21 държави. Заинтересованите страни вече обсъждат възможностите за по-нататъшно разширяване в трета вълна на присъединяване. ”
SIDC също продължава да се разработва с цел предоставяне на допълнителни ползи, като по-късно през 2019 г. следва да бъде реализирано второ пускане. То е важно за участниците в пазара, тъй като ще увеличи обема на книгата за поръчки до 100, което е значително повече от настоящия брой - 31.
Интегрираният пазар „в рамките на деня“ ще увеличи цялостния резултат от търговията в рамките на деня, като насърчава ефективната конкуренция, увеличава ликвидността и позволява по-ефективно използване на ресурсите за производство в Европа.
С нарастващото количество периодично производство от възобновяеми източници интересът към търговията на пазарите „в рамките на деня“ се увеличава, тъй като може да стане все по-голямо предизвикателство за участниците на пазара да бъдат балансирани след затварянето на пазара „ден напред“. Балансирането в мрежата по-близо до времето за доставка е от полза както за участниците на пазара, така и за енергийните системи, наред с другото, с намаляването на необходимостта от резерви и свързаните с тях разходи. Пазарът „в рамките на деня“ е основен инструмент, който позволява на участниците на пазара да вземат предвид неочаквани промени в потреблението и прекъсванията.


16.04.2019 г.
Обявяване на изменение в инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба"
„На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019 г.) „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София, ЕИК 175201304 Уведомява обществеността, че има изменение в инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“, одобрено с решение на РИОСВ – Варна с № ВА-140/ПР/2017 г.

Уведомление

Приложениe 1 Приложениe 2 Приложениe 3


08.04.2019 г.
Решение на РИОСВ-София с № СО-7-ЕО/2019г.
Решение на РИОСВ-София с № СО-7-ЕО/2019г. да не е извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: ВЛ 110 kV п/ст "Курило" – п/ст "Металургична".


03.04.2019 г.
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2019 г. 
В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E. 

На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 2019 г.e определена цена за „периметрично плащане” от 0.80 EURO/MWh, която ЕСО ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.

https://www.entsoe.eu/news/2019/04/02/market-committee-approves-itc-audit-results-and-2019-perimeter-fee/


02.04.2019 г.
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028г.
ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране - Развитие на ЕЕС проект на "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028г.".

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес eso@eso.bg до 19.04.2019г. След отчитане на получените коментари, 10-годишния план 2019-2028г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР, съгласно чл.81г. от ЗЕ.


26.02.2019 г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД има задължение да оповести своето предложение за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2019 г. – 30.06.2020 г.
Цените по които независимия преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа са функция от:

 1. Цената на енергията за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Същата предстои да бъде определена от КЕВР;
 2. Пределният размер на разходите за студен резерв. Предстои:
  • от страна на Министерство на енергетиката да бъде утвърден средно годишния размер на студения резерв;
  • от страна на КЕВР предстои да бъде определена цената за разполагаемост за студен резерв, по която ще се определи пределният размер на разходите;
  • предстои провеждането на търгове за осигуряване на студен резерв за предстоящия регулаторен период.

Към настоящия момент ЕСО ЕАД не разполага с изброената пълна информация за следващия регулаторен период, поради което не може да се направи обективна оценка за нивото на цените за предоставяните мрежови услуги.01.02.2019 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Според взаимно съгласие между ЕСО и TEIAS (Турция) за периода от 04.02.2019г. до 28.02.2019г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 234MW в посока от турската към българската електроенергийна система. Стойността в посока от българската към турската електроенергийна система остава непроменена. Половината от допълнително договорените стойности (117MW) ще се разпределят от EСO на дневни търгове, a останалата половина от TEIAS.


28.12.2018 г.
Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти
С решение № ОУ-3 от 12.12.2018 г. КЕВР одобри "Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти" (ОУ) ведно с "Правила за работа с крайни клиенти на електропреносната мрежа".


17.12.2018 г.
Регистрация за тръжни процедури за преносни способности за 2019 г.
Уважаеми търговски участници,
Напомняме ви, че за 2019 г. преносните способности на българо-гръцка, българо-румънска (без дневните търгове) и българо-сръбска граница ще се разпределят от тръжната кантора JAO S.A.
В тази връзка процесите по регистрация ще се осъществяват изцяло от JAO S.A. и не необходимо да предоставяте в ЕСО ЕАД банкови гаранции и депозити за участие в тръжните процедури на посочените граници.
Тръжните правила за 2019 г. са публикувани на:
http://www.eso.bg/?did=229#Auction Rules


22.11.2018 г.
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия
ЕСО уведомява производителите на електрическа енергия, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.12.2018 г. до 24:00 часа на 31.03.2019 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Бавен третичен резерв от производител => Обявени тръжни процедури за производители. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 13:30 часа на 27.11.2018 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 27.11.2018 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.


17.10.2018 г.
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия
ЕСО уведомява потребителите на електрическа енергия , че обявява търг за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия за периода от 00:00 часа на 01.11.2018 г. до 24:00 часа на 28.02.2019 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Допълнителни услуги => Бавен третичен резерв от потребители => Обявени тръжни процедури за потребители. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 13:30 часа на 22.10.2018 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 22.10.2018 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” № 201) на партера в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят, могат да определят по един упълномощен представител, който да присъства при отварянето.


21.09.2018 г.
Прилагането на изискванията на чл.56б, ал.1, т.3; чл. 56в, ал.2 и ал.3 и чл.77 на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ)
Уважаеми търговски участници,
Прилагането на изискванията на чл.56б, ал.1, т.3; чл. 56в, ал.2 и ал.3 и чл.77 на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), обн. в ДВ, бр.72 от 31 август 2018 г. изискват предварителна подготовка и стройна организация между всички засегнати страни. ЕСО информира КЕВР за необходимостта от технологично време за изготвяне на необходимите инструкции, указания и провеждане на срещи с останалите мрежови оператори и търговски участници относно изясняване и конкретизиране на задълженията на страните, свързани с регистрацията на преките членове, конфигурацията на балансиращите групи и изискванията за известяване на търговски и производствени графици към новите под-групи и обекти.
На сайта на ЕСО под номера 41 и 35, линк: Електроенергиен пазар → Либерализиран пазар → Документи за участие на пазара са публикувани:
41. Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в системата MMS (за пазарен сегмент ден напред) и на
35. Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня в платформата за администриране на пазара в рамките на деня Intraday (за пазарен сегмент в рамките на деня).
Регистрацията на производителите от ВЕИ и ВЕКП, присъединени към електроразпределителните мрежи, като преки членове в системите на ЕСО, преминава през два етапа.
На първия етап, е необходимо всеки производител с инсталирана мощност 4MW и над 4MW, да подаде заявление за регистриране като пряк член, до 10-то число на месеца към мрежовия оператор, към която мрежа е присъединен съответният обект, независимо дали е извършена смяна на координатора на специална балансираща група или не. Мрежовият оператор отразява обекта като пряк член в неговата база данни и организира изпращане на почасови данни от средствата за търговско измерване за този обект към ЕСО. До 15-то число на месеца, ЕРП изпраща списък на ЕСО за производители с инсталирана мощност 4MW и над 4MW подали документи за пряк член.
На втория етап, е необходимо подаване на заявление за регистрация на пряк член на производител в мрежата на ЕРП към ЕСО – до 15-то число на месеца, по образец, публикуван на сайта на ЕСО, линк: Електроенергиен пазар → Либерализиран пазар → Документи за участие на пазара → 17. Заявление за регистрация на пряк член на производители по чл. 100 ал. 6 от ЗЕ в електроразпределителна мрежа. След получаване на заявлението, ЕСО ще издаде ЕIC код (X code, Z code) и ще информира по електронен път производителя, КБГ и съответното ЕРП.
Преките членове имат право самостоятелно да известяват графици или да делегират правото на КБГ, което трябва да бъде отразено в заявлението. Във всички случаи, към/от обектите на преките членове, производители с инсталирана мощност 4MW и над 4MW, трябва да бъдат известявани отделни графици, както и да постъпват данни от средствата за търговско измерване. Изискванията за известяване на търговски и производствени графици към/от кодовете на преките членове, към/от кодовете на КБГ, са посочени в инструкциите за известяване и валидиране на производствени и търговски графици.


05.09.2018 г.
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Руен"
Поради промяна в ремонтната програма за 2018г. и след взаимно съгласие между MEPSO и ЕСО ЕАД периодът на планово изключване на междусистемния ЕП 400kV "Руен" ще бъде намален. Плановото изключване на ЕП 400kV "Руен" ще се осъществи от 08 Октомври 2018г. до 12 Октомври 2018г. и от 15 Октомври до 17 Октомври 2018г.


20.07.2018 г.
Присъединяване на ЕСО ЕАД към JAO S.A (ЕПР)
Уважаеми Търговски участници,
От 26 септември 2016 г. е в сила на Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719 за установяване на насоки относно предварителното разпределение на преносна способности . В съответствие с чл. 48 операторите на ЕЕС в Европа изработиха и съгласуваха на ниво ENTSO-E предложение от всички оператори на преносни системи (ОПС) за създаване на единна платформа за разпределяне (ЕПР). Предложението за единна платформа e за такава да бъде избрана действащата тръжна кантора JAO S.A. (Joint Allocation Office-JAO). В края на 2017 г. националните регулаторни органи одобриха предложението на ОПС и функциите на ЕПР ще се изпълняват от JAO.
В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1719, ЕСО ЕАД ще се присъедини към JAO и ще възложи съвместно с IPTO (Гърция) и Transelectrica (Румъния) на JAO организирането на търгове за 2019 г. за разпределение дългосрочните физически права за пренос съответно за българо-гръцка и българо-румънска граница.
В допълнение към това, ЕСО ЕАД и IPTO ще предоставят на JAO провеждането на дневните търгове на българо-гръцка граница, а ЕСО ЕАД и EMS (Сърбия) съвместно ще делегират на JAO организирането на годишни, месечни и дневни търгове на българо-сръбска граница.
Търговските участници, които възнамеряват да участват на гореспоменатите търгове за 2019 г. е необходимо да се свържат с JAO, за да извършат своята регистрация. Интернет страницата на на JAO e: www.jao.eu


19.07.2018 г.
ЕСО обявява търг за студен резерв
ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2018 г. до 24:00 часа на 31.07.2019 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Търгове за студен резерв. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 13:30 часа на 24.07.2018 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 24.07.2018 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.


16.07.2018 г.
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2018 г.
С Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2018 г.:

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа

1,39

 

0,00139

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа

8,45

 

0,00845

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

3,02

0,0030222.06.2018 г.
Електроенергийният системен оператор с пакет от мерки за борба с корупцията
В изпълнение на мерките от антикорупционния план в енергетиката ЕСО предприе поредица от дейности за предотвратяване и недопускане на корупционни практики.
С цел осигуряване на прозрачност и откритост в работата на дружеството са въведените превантивни антикорупционни механизми и възможности за съобщаване на нередности.
Сигнали за корупционни практики, злоупотреба със служебно положение и конфликт на интереси се приемат на електронния адрес anticorruption@eso.bg, на телефон 02/9963965 и чрез специално организираните за целта пощенски кутии в сградата на централното управление на дружеството в гр. София, бул. „Цар Борис Трети“ № 201, в Централно диспечерско управление и териториалните му поделения, както и в сградите на 13-те Мрежови експлоатационни райони в страната.


20.04.2018 г.
ЕСО обявява търг за студен резерв
ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.05.2018 г. до 24:00 часа на 31.07.2018 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Търгове за студен резерв. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 13:30 часа на 24.04.2018 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 24.04.2018 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” № 201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят, могат да определят по един упълномощен представител, който да присъства при отварянето.


30.03.2018 г.
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2018 г.
В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E.

На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 2018 г.e определена цена за „периметрично плащане” от 0.60 EURO/MWh, която ЕСО ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.


27.03.2018 г.
ЕСО стартира пазарния сегмент "в рамките на деня“ от 12 април 2018 г.

Уважаеми търговски участници,

Отчитайки проведените тестове за достъп до платформите на ЕСО ЕАД и БНЕБ ЕАД, както и обмена на данни между двете платформи, ЕСО ЕАД обявява 00:00 ч. източноевропейско време на 12 април 2018 г. за начален период на доставка, за който стартира известяването на брутни и нетни графици към платформата на ЕСО ЕАД.
Инструкцията по чл.82, ал.3 от ПТЕЕ е публикувана на интернет страницата на ЕСО ЕАД, линк: ‹Електроенергиен пазар›, ‹Либерализиран пазар›, ‹Документи за участие в пазара›, ‹Инструкции›. В същата секция е публикуван и График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент „в рамките на деня“.
Тестовете с БНЕБ ЕАД и търговските участници продължават след предварително съгласуване на програма за тест. те с „БНЕБ“ ЕАД и търговските участници продължават, след предварително съгласуване на програма за тест.


19.03.2018 г.
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027г.
ЕСО ЕАД публикува 10-годишния план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027г. В изпълнение на задължението на дружеството, съгласно Закона за енергетиката, чл.81, буква „г“, планът е публикуван на интернет страницата на Електроенергийния системен оператор – www.eso.bg в раздел Диспечиране/Развитие на ЕЕС- http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=1088

Всички заинтересовани страни биха могли да изпратят своите предложения и коментари по този проект на електронен адрес eso@eso.bg до 18.04.2018г. След отчитане на получените коментари 10-годишният план 2018-2027г. ще бъде внесен за утвърждаване от КЕВР.


28.02.2018 г.
В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г.

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД има задължение да оповести своето предложение за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2018 г. – 30.06.2019 г.
Цените по които независимия преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа са функция от:

 1. Цената на енергията за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Същата предстои да бъде определена от КЕВР;
 2. Пределният размер на разходите за студен резерв. Предстои:
 • от страна на Министерство на енергетиката да бъде утвърден средно годишния размер на студения резерв;
 • от страна на КЕВР предстои да бъде определена цената за разполагаемост за студен резерв по която ще се определи пределният размер на разходите;
 • предстои провеждането на търгове за осигуряване на студен резерв за предстоящия регулаторен период.

Към настоящия момент ЕСО ЕАД не разполага с изброената пълна информация за следващия регулаторен период, поради което не може да се направи обективна оценка за нивото на цените за предоставяните мрежови услуги.25.01.2018 г.
Предложение за промяна състава на УС
Във връзка с изтеклия мандат на Управителния съвет на ЕСО ЕАД в състав: Иван Йотов, Андрей Живков и Милко Милков, Надзорният съвет на дружество е взел решение да бъдат освободени и избира за нови членове Антон Славов, Ангелин Цачев и Пламен Йорданов.
Решението е внесено в КЕВР. Регулаторът трябва да излезе със становище по така предложения нов състав на УС. Решението ще влезе в сила след вписването му в Търговския регистър.
По време на първото редовно заседание на новоизбрания УС на Електроенергийния системен оператор членовете му ще изберат Изпълнителен член и Председател измежду тях.


02.01.2018 г.
ЕСО ЕАД обявява търг за продажба на имот
ЕСО ЕАД, МЕР София област обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, собственост на ЕСО ЕАД, а именно: „Лаборатория –Техника за високо напрежение /ТВН/ - Столник“, /комплекс от 4 сгради разположени върху терен държавна собственост/ находяща се в поземлен имот № 069019 в землището на с. Елешница, община Елин Пелин /до п/ст Столник/, с обща площ от 1881 кв.м.

Документация


22.12.2017 г.
Прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране
Във връзка с предстоящото прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране, в секцията Информация, Нормативни документи, Регламенти е публикувана връзка към текстовете на Регламент (ЕС) 2017/2195.


21.12.2017 г.
Ред за администриране от ЕСО на процеса по прехвърляне на отговорност за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи
Във връзка с публикуваните в ДВ, бр. 100/15.12.2017 г. Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИД на ПТЕЕ) и регламентираната възможност в чл.56, ал.3 стандартните балансиращи групи да могат да се обединяват с общ финансов сетълмент, в съответствие с правомощията си по чл.99, ал.3 от ПИД на ПТЕЕ, „ЕСО“ ЕАД информира всички координатори на стандартни балансиращи групи за изискванията и реда за администриране на процеса.

1. Съгласно публикуваната информация на сайта на „ЕСО“ ЕАД от 12 декември 2017 г., координаторите на стандартни балансиращи групи могат да прехвърлят отговорността за балансиране само на главен координатор, с преки финансови взаимоотношения към „ЕСО“ ЕАД, съгласно публичния регистър по чл.65 от ПТЕЕ.
2. Искането за прехвърляне на отговорността за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи, придружено със съответните декларации по образец, следва да постъпи в „ЕСО“ ЕАД до 15-то число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска смяната.
3. Координаторите на балансиращи групи са задължени да информират главния си координатор за предстоящата смяна. „ЕСО“ ЕАД регистрира прехвърлянето на отговорността за балансиране след представяне на удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия главен координатор.
4. Координаторите, които прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор, заявяват съгласие да се предостави достъп на главния координатор чрез системата MMS до информация за реализираните почасови небаланси и регистрирани обмени с други участници в пазара.
5. Инициирането на промяна на принадлежност към обединена балансираща група се извършва по реда и сроковете на чл.103, ал.3 от ПИД на ПТЕЕ, като промяната влиза в сила винаги от първо число на календарен месец.

Важно: Разпоредбите на чл.62, ал.6 от ПИД на ПТЕЕ и посочените срокове не касаят прехвърлянето на отговорност за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи. Разпоредбите на този член касаят единствено договорите по чл.11, т.9 от ПТЕЕ и прехвърлянето на обекти на крайни клиенти към доставчик от последна инстанция, при изпълнение на изискването за уведомление на мрежовия оператор най-късно до 5 работни дни преди края на съответния месец.


20.12.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 23.12.2017г. до 31.12.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.


14.12.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към македонската електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и MEPSO (FYROM) за периода от 25.12.2017г. до 31.12.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от македонската към българската електроенергийна система остава непроменена. Половината от допълнително договорените стойности (25MW) ще се разпределят от ЕСО на дневни търгове.


12.12.2017 г.
Изисквания към координаторите на стандартни балансиращи групи
EСО ЕАД информира всички координатори на стандартни балансиращи групи, че считано от 01 януари 2018 г., координаторите на стандартни балансиращи групи могат да прехвърлят отговорността за балансиране само на главен координатор, с преки финансови взаимоотношения към ЕСО ЕАД, съгласно публичния регистър по чл.65 от ПТЕЕ. Главни координатори са координатори на балансиращи групи, за които в колона „делегирал небаланси“ на публичния регистър не е посочена буква „D”. ЕСО ЕАД приканва всички координатори на стандартни балансиращи групи да приведат декларациите си към ЕСО в съответствие с горните изисквания, в срок до 15 декември 2017г.


11.12.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към македонската електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и MEPSO (FYROM) за периода от 18.12.2017г. до 24.12.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от македонската към българската електроенергийна система остава непроменена. Половината от допълнително договорените стойности (25MW) ще се разпределят от ЕСО на дневни търгове.


06.12.2017 г.
Смяна на срока за приемане на заявление за смяна на доставчик
Във връзка с извънредната ситуация, свързана с отстраняването на „Фючър Енерджи“ ООД от пазара на електрическа енергия и преминаването на значителен брой клиенти към Доставчик от последна инстанция, срокът, в който електроразпределителните дружества ще приемат заявления за смяна на доставчика на тези клиенти, се удължава до 15 декември.


01.12.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към македонската електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и MEPSO (FYROM) за периода от 11.12.2017г. до 17.12.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от македонската към българската електроенергийна система остава непроменена. Половината от допълнително договорените стойности (25MW) ще се разпределят от ЕСО на дневни търгове.


24.11.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към македонската електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и MEPSO (FYROM) за периода от 01.12.2017г. до 10.12.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от македонската към българската електроенергийна система остава непроменена. Половината от допълнително договорените стойности (25MW) ще се разпределят от ЕСО на дневни търгове.


02.11.2017 г.
Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 55от 7 Юли 2017 г.)
„На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2017 г.) „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, Уведомява обществеността, че има изменение в инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV п/ст „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“, одобрено с решение по ОВОС на МОСВ с № 1-1/2017 г.

Уведомление Обява

Приложениe 2 - координатен регистър Приложениe 2 - карта 1 Приложениe 2 - карта 2

Приложениe 2 - карта 3 Приложениe 2 - карта 4 Приложениe 2 - карта 5


23.10.2017 г.
Решение на РИОСВ-София с № СО-33-ЕО/2017г.
Решение на РИОСВ-София с № СО-33-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: "Частично изместване на ВЛ 110 kV "Металургия - Негован".


05.10.2017 г.
Прилагане на европейските регламенти в областта на електроенергетиката
Във връзка с предстоящото прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/631, Регламент (ЕС) 2016/1388 и Регламент (ЕС) 2016/1447 , в секция „Информация/Нормативни документи/Регламенти“ са публикувани връзки към текстовете на съответните регламенти


20.09.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 25.09.2017г. до 29.09.2017г. с 50 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.


11.09.2017 г.
ЕСО обявява търг за студен резерв
ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.04.2018 г. до 24:00 часа на 31.07.2018 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Търгове за студен резерв. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 12:00 часа на 20.09.2017 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 20.09.2017 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят, могат да определят по един упълномощен представител, който да присъства при отварянето.


25.07.2017 г.
ЕСО обявява търг за студен резерв
ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.10.2017 г. до 24:00 часа на 31.03.2018 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Търгове за студен резерв. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 12:00 часа на 28.07.2017 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 28.07.2017 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.


25.07.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 00:00 (CET) на 28.07.2017г. до 24:00 (CET) на 04.08.2017г. с 100 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.


18.07.2017 г.
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2017 г.
С Решение № Ц-19 от 01.07.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2017 г.:

Цени без ДДС лв./МВтч лв./кВтч
Цена за достъп до електропреносната мрежа  1,09 0,00109
Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа 8,15 0,00815
Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.  6,68 0,00668


10.07.2017 г.
Възможни са смущения в електрозахранването на Община Царево на 11.07.2017 г. в часовете от 03.00 до 05.00 часа
Поради неотложен ремонт на п/ст „Василико“ на 11.07.2017г. от 03.00 до 05.00 часа са възможни краткотрайни смущения в електрозахранването в района на Община Царево.


05.07.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети: Трансграничният преносен капацитет (NTC) в посока от българската към гръцката електроенергийна система е увеличен по взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 00:00 (CET) на 06.07.2017г. до 24:00 (CET) на 14.07.2017г. с 100 МW. Стойността в посока от гръцката към българската електроенергийна система остава непроменена. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.


04.07.2017 г.
ЕСО обявява търг за студен резерв
ЕСО уведомява електрическите централи, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2017 г. до 24:00 часа на 31.07.2018 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Спомагателни услуги => Търгове за студен резерв. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 12:00 часа на 10.07.2017 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 10.07.2017 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.


06.06.2017 г.
СПИСЪК по чл.21 от ППЗЗКИ на категориите информация, документите и материалите, които могат да се класифицират като „Служебна тайна“ на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ – ЕАД
към Списъка


04.05.2017 г.
Промяна в "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026г.
В връзка с приемането от Европейския парламент на Референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, на интернет страницата на ЕСО е публикувана нова версия на „План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2017-2026 г.", в която на стр. 7 са направени съответните пояснения.


02.05.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗАИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ
(съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС)

Информация по приложение 2 Обява

Приложениe 1 Приложениe 2 Приложениe 3 Приложениe 4


28.04.2017 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети между България и Гърция:
Според взаимно съгласие между ЕСО и IPTO (Гърция) за периода от 00:00 (CET) до 24:00 (CET) на 01.05.2017г. ще се разпределя допълнителен междусистемен капацитет. Стойността на допълнителния капацитет е 500MW в посока от българската към гръцката електроенергийна система и 400MW в посока от гръцката към българската електроенергийна система. Допълнително договорените стойности ще се разпределят от IPTO на дневни търгове.


03.04.2017 г.
Промяна в състава на Управителния съвет на ЕСО ЕАД

С Решения на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД се извършва промяна в състава на Управителния съвет на дружеството.
От поста председател на Управителния съвет на Електроенергийния системен оператор е освободен Димитър Вълчанов. Неговото място в ръководството на дружеството заема Андрей Живков.
Промяната е в сила от датата на вписването на решението в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.31.03.2017 г.
Съобщение
ЕСО ЕАД публикува 10-годишния план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026г. В изпълнение на задължението на дружеството, съгласно Закона за енергетиката, чл.81, буква „г“, планът е публикуван на интернет страницата на Електроенергийния системен оператор – www.eso.bg в раздел Диспечиране/Развитие на ЕЕС


27.03.2017 г.
В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г.

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД има задължение да оповести своето предложение за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2017 г. – 30.06.2018 г.
Цените по които независимия преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа са функция от:

 1. Цената на енергията за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Същата предстои да бъде определена от КЕВР;
 2. Пределният размер на разходите за студен резерв. Предстои:
  • от страна на Министерство на енергетиката да бъде утвърден средно годишния размер на студения резерв;
  • от страна на КЕВР предстои да бъде определена цената за разполагаемост за студен резерв по която ще се определи пределният размер на разходите;
  • Предстои провеждането на търгове за осигуряване на студен резерв за предстоящия регулаторен период.
Към настоящия момент ЕСО ЕАД не разполага с изброената пълна информация за следващия регулаторен период, поради което не може да се направи обективна оценка за нивото на цените за предоставяните мрежови услуги.21.03.2017 г.
В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия
В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия, плановите обмени с Република Турция за внос и износ подлежат на облагане с ”периметрично плащане” (Perimeter Fee), определенo от ENTSO-E.
На заседание на Пазарния комитет на ENTSO-E за 2017 г.e определена цена за „периметрично плащане” от 0.50 EURO/MWh, която “ЕСО” ЕАД следва да събира от търговските участници с регистриран обмен по графици на българо-турска граница, за което е уведомена предварително КЕВР.


07.02.2017 г.
Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна
Приложения Уведомление


06.01.2017 г.
Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“
1. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, вкл. приложения
2. Доклад за оценка на съвместимостта, вкл. приложения
3. Нетехническо резюме на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

Документация (documents.zip)     Обява за обществено обсъждане
English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.