Електроенергиен пазар » Либерализиран пазар » Документи за участие на пазара


Документи


 1. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред

 2. График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администирране на пазара за пазарен сегмент в рамките на деня

 3.  Заявление за първоначална регистрация на координатор на стандартна или комбинирана балансираща група

 4.  Заявление за първоначална регистрация на координатор на специална балансираща група

 5.  Заявление за регистриране на доставчик на балансиращия пазар

 6.  Заявление за регистрация на търговец 

 7.  Заявление за регистрация на пряк член на стандартна балансираща група

 8.  Заявление за регистрация на обекти на потребители и производители

 10.  Декларация от координатор, който поема отговорност за балансиране

 11.  Декларация от координатор, който прехвърля отговорност за балансиране

 12.  Декларация от производител или потребител за присъединяване към балансираща група

 13.  Декларация от търговец за присъединяване към балансираща група

 15.  Месечна справка за състава на балансираща група

 16.  Декларация от производител по чл.100, ал.6 за присъединяване към балансираща група

 17.  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЯК ЧЛЕН НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ЧЛ. 100 АЛ. 6 ОТ ЗЕ В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

 18.  Декларация от координатор, който поема отговорност за балансиране на пряк член

 


Договори


 19.  Договор за балансиране с координатор на балансираща група

 20.  Договор за балансиране с търговец на електрическа енергия

 21.  Договор за балансиране с потребител-производител

 22.  Договор за балансиране при провеждане на 72-часови проби с потребител-производител

 23.  Договор за достъп и пренос с производител на електрическа енергия (за кондензационна централа)

 24.  Договор за достъп и пренос с производител на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

 25.  Договор за достъп на търговец

 26.  Договор за пренос на търговец

 27.  Договор за достъп до и пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа с краен клиент

 28.  Договор за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия на кондензационни централи

 29. Договор за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия от третично регулиране на потребители на електрическа енергия

 30.  Договор за достъп за производител на електрическа енергия от ВЕИ

 31.  Договор за пренос за производител на електрическа енергия от ВЕИ

 

Инструкции

 

 32.  Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня  , актуализирана на 07.02.2020 г.

 33.  Инструкция за уведомяване на страните при временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по чл.123 от Закона за енергетиката

 34.  Инструкция по чл. 56 от ПТЕЕ

 35.  Инструкция за процедура на регистрация на доставчици на балансираща енергия

 36.  Инструкция за получаване на достъп до електропреносната и/или електроразпределителни мрежи

 37.  Инструкция за регистрация на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна на координатор на балансираща група

 38. Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в системата MMS пазарен сегмент ден напред, актуализирана на 11.07.2019 г.

 39.  Необходими изисквания към документите за проверка на средствата за комуникация и програмно осигуряване
 

 40.  Инструкция по чл.184, ал.1 от Правилата за търговия с електрическа енергия актуализирана на 29.11.2019 г.

 41.  Инструкция по чл.88, ал.3 от ПТЕЕ за единен електронен формат за обмен на данни на пазара на електрическа енергия актуализирана на 31.12.2020

Приложение 1: Техническа спецификация; 

Приложение 2: Техническа спецификация;

Приложение 3: Техническа спецификация; 

Приложение 4: Техническа спецификация; 

Приложение 5: Техническа спецификация; 

Приложение 6: Комуникационна свързаност и технически начин за обмен на данни; 

Класификатори

 

 

Банкови гаранции

 


 42.  Банкова гаранция към договор за балансиране

 43.  Банкова гаранция към договор с краен клиент, със сключен договор

 44.  Банкова гаранция към договор с краен клиент, без сключен договор

 English
Контакти
© 2017   ЕСО ЕАД     Всички права запазени.