Последни новини

Пазарното обединение между България и Румъния в сегмента „ден напред“ успешно стартира оперативна работа с първи ден на доставка – 28 октомври 2021 г.
27.10.2021

Съобщения

Строително-ремонтни дейности налагат временно изключване на електрозахранването на подстанция Самоков 110/20 kV на 4-ти ноември 2021г.
29.10.2021

Списание Енергетика

Енергетиката след 2020 година - перспективи и визии

Търгове и конкурси

Търгове и конкурси за добив и продажба на дървесина в имоти, горска територия с учредени вещни права в полза на ЕСО ЕАД.

Профил на купувача

Списък с обществени поръчки и квалификационни системи, пазарна консултация, предварителни обявления

Електроенергиен пазар

За свободния избор с грижа и отговорност!

Електроенергиен системен оператор

Дейност

    Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно координиране и управление на електроенергийната система на Република България. Осигурява експлоатацията, поддръжката, ремонта и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. Отговаря за съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа и работи за обединение на електроенергийните пазари в района.

Централно диспечерско управление

Финанси и бюджет

Либерализиран пазар;
Спомагателни услуги;
Докладване по REMIT.

Пренос

С грижа осигуряваме достигането на електроенергията до Вас

Инвестиции

Инвестираме усилия за гарантиране електроенергийната сигурност и свързаност на България

Измерване и информационни технологии

Предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа.

Развитие на пазара

Чрез интеграция към зелено бъдеще

МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Всички проекти

  • ЕСО ЕАД има стратегическа роля за изпълнение на националните цели в енергийния сектор до 2030 г и в по-дългосрочен хоризонт до 2050. Компанията се развива в четири основни направления: модернизация и дигитализация, иновации, киберсигурност и развитие на човешкия капитал. Част от ефективния подход при определяне на конкретните дейности за постигане на целите са участията на дружеството в международни проекти и инициативи и изпълнението на дейности, финансирани от национални, европейски и други международни програми.
Човешки ресурси

Кариери

Стани част от екипа на Електроенергиен системен оператор.

Ние в Електроенергиен системен оператор създаваме среда, в която всеки служител да се чувства приет, уважаван и удовлетворен от приложения опит. Близо 4000 служители на територията на цялата страна ежедневно допринасят за постигане успехите на ЕСО. Изграждаме силни екипи със стремеж към високи резултати и устойчив успех. Поставяйки нашите служители на първо място, създадохме общност, в която съвместно градим конкурентноспособно дружество, допринасящо добавена стойност за нашите клиенти, партньори и обществото. Електроенергийният системен оператор се утвърди като привлекателно работно място с перспективни възможности за професионална реализация. Дружеството обединява служители с професионална компетентност в различни области с умения за работа в условията на динамична среда. Наш основен приоритет са инвестициите в подобряване знанията, умения и компетенциите на служителите ни, повишаване на тяхната мотивация и ангажираност към работния процес. Чрез своята социална политика дружеството полага грижи за здравето на служителите си и техните семейства, дава възможност за постигане на спокойствие и баланс между личния и професионален живот.

Организационна структура

Кратко описание на структурата, дирекции, управления, отдели и сектори на компанията.

Кариери

Ако искате да бъдете част от нашия екип, ако сте амбициозни и се стремите към успех, информирайте се за нашите предложения за работа.

Училище за енергетици

ЕСО подкрепя образованието на млади специалисти със стремеж за развитие и реализация в областта на електроенергетиката.

Успехът следва успеха!

За нас

Срещнете нашия екип

Електроенергийният системен оператор е независимият електропреносен оператор на Република България, ангажиран с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение на страната. Електропреносният оператор отговорно и професионално гарантира сигурното, надеждно и непрекъснато електроснабдяване на страната, управлява транзита на потоците на електрическа енергия през територията на България и паралелната работа с електроенергийните системи на държавите от синхронната зона на Континентална Европа. Дружеството управлява електропреносната система на страната и осигурява нейното балансирано и качествено функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

ЕСО ЕАД е еднолично търговско дружество с едноличен собственик на капитала Българския енергиен холдинг ЕАД, конституирано с решение на Софийския градски съд от 4 януари 2007 година. Дружеството е носител на лицензия за пренос на електрическа енергия № Л-419-04/18.12.2013г. издадена с Решение № Р-205 от 18.12.2013г. на ДКЕВР. С решение С-5/30.07.2015 г. и Решение С-7/05.11.2015 г., КЕВР сертифицира ЕСО ЕАД като независим преносен оператор на електропреносната система на Република България.

Екип

Управлението на ЕСО ЕАД е двустепенно организирано и се осъществява от Надзорен съвет и от Управителен съвет, в чийто състав е изпълнителният директор в качеството си на изпълнителен член. Независимият преносен оператор стопанисва и поддържа над 15 хиляди километра електропроводни линии и 297 електрически подстанции. Електроенергийният системен оператор и заетите в него експерти се ръководят от стремежа за оптимизиране работата на електропреносната мрежа на страната с реализация на проекти за развиване, модернизиране и изграждане на нови съоръжения. Целта на инвестиционната политика на преносния оператор е гарантиране на ефективното и качествено функциониране на електроенергийната система на България.

Надзорен съвет

Александър Тричков Евден Николов Костадин Попов Петър Петров Пламен Радонов
Управителен съвет

Антон Славов Ангелин Цачев Пламен Йорданов

Контакти

Деловодство:

+359 2 9696 884,

+359 2 9696 887

Адрес

Централно управление

бул. „Цар Борис III” № 201,

гр. София 1618

 .

Работно време

понеделник - петък

8:00 - 17:00

 .

 .