Изисквания за прозрачност

Изисквания за прозрачност

Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия изисква операторите на преносни мрежи да осигурят еднакъв достъп до информация за физическия статус и работата на електроенергийната система така, че всички участници да могат да преценят цялостното състояние на търсенето и предлагането на електроенергия и да открият причините за колебанията на цените на едро.

Информацията, която трябва да бъде направена публично достояние, е свързана с капацитета и използването на съоръженията за производство, съхранение, потребление и пренос на електроенергия, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения.

Задълженията за оповестяване на вътрешна информация са регламентирани в Чл.4 на Регламент (EС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Участниците на пазара публично, ефективно и навременно разкриват вътрешна информация с която разполагат, по отношение на търговската си дейност или съоръжения, които притежават, контролират или експлоатират.

Съгласно препоръките на ACER (Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори), изложени в Насоките за прилагане на Регламент (EС) № 1227/2011, този тип вътрешна информация се разкрива чрез публикуване на спешни пазарни съобщения (Urgent Market Messages).

С цел повишаване на прозрачността на пазара и улесняване на достъпа до изискваната информация, Европейската мрежа на операторите на преносни мрежи (ENTSO-e) разработи унифициран формат за публикуване на вътрешна информация и като член на ENTSO-e EСО прилага този стандартизиран формат.

Документи, свързани с прилагане на REMIT:

Регламент (EС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Регламент за изпълнение (EС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (EС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни.

Насоки на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) за прилагане на Регламент (EС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (английска версия).

Допълнителна информация от портала на ACER.

 

Важни съобщения UMM