Прогнозни цени на балансираща енергия
Дата/ЧасПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
16.08.2022 00:00 - 16.08.2022 01:00 1012.79 80.98
16.08.2022 01:00 - 16.08.2022 02:00 838.46 80.98
16.08.2022 02:00 - 16.08.2022 03:00 814.91 80.98


Прогнозен небаланс на системата (разлика между сумата от брутните графици на производителите и реализацията на производството)
Дата/ЧасПрогнозен небаланс на системата (MWh)
16.08.2022 00:00 - 16.08.2022 01:00-207
16.08.2022 01:00 - 16.08.2022 02:00-100
16.08.2022 02:00 - 16.08.2022 03:00-100
* Когато сумата на графиците е по-малка от реализацията, системата е в прогнозен недостиг и стойностите са със знак "минус".
* Когато сумата на графиците е по-голяма от реализацията, системата е в прогнозен излишък и стойностите са със знак "плюс".
* Публикуваните данни са оперативни.