Съобщения

Ограничение на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен Системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „Братия“.
ОБЯВА инвестиционно предложение за: „CARMEN/КАРМЕН: Интелигентни мрежи, увеличаващи ВЕИ и взаимосвързаността в района на Югоизточна Европа“
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2024 г.
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен Системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „Долина“.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Гърция в посока Гърция-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Гърция в посока Гърция-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Уведомление за инвестиционно предложение: Реконструкция на ВЛ 110 kV "Семчиново“.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2024-2033г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Уведомление: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „Орловец“.
Ценово намерение на ЕСО ЕАД за периода 01.07.2024 – 30.06.2025
Инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV Вардим
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „ Зайчино“
Вътрешни правила за изменение на цената на договор за обществена поръчка с обект доставка в резултат на инфлация
Съобщение във връзка с промени в ЗИДЗЕВИ, обнародвани в бр.86 от 13.10.2023г. на Държавен вестник
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER - трансформация на мрежа 220kV към ниво на напрежение 400kV
Уведомление
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2023 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2023г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Вътрешни правила за изменение на цената на договор за обществена
Промяна на стойностите на трансграничните преносни способности между България и Румъния в посока Румъния-България:
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново-Малево-Пясъчево“, Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Пясъчево-Малево“ от подстанция „Харманли“ до подстанция „Марица изток“.
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен Оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на ВЛ 110 kV „ Славяново-Малево-Пясъчево“, Подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славяново-Малево“ от ВЕЦ Студен Кладенец до подстанция „Харманли“.
Промяна на стойностите на междусистемните преносни способности между България и Гърция в посока България-Гърция и посока Гърция-България
Уведомление за инвестиционно намерение
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2023-2032г.
Оповестяване на намерение за утвърждаване на цени
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА от 6 октомври 2022 година
На 14 декември между 11 и 14 часа подстанция Велинград 110/20 kV планово ще бъде изключена от електропреносната система
Промяна в реда за достъп и ползване/работа със системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, считано от 01.01.2023 г.
Преминаване към 15 минутен период на сетълмент
Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на ВЛ 110 kV "Мрамор" от п/ст „Курило“ до п/ст „Костинброд“
Изменение на правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
Промяна в реда и начина на ползване/работа на системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД във връзка с въвеждането на 15 минутен сетълмент период, считано от 01.10.2022 г.
Европейският единен пазар в рамките на деня разширява 15-минутните продукти до България
Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Мистрал“ в участъка ст. №38 – ст. №39 (подобект на обект „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Орляк“ от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Вълчи дол“)
Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2022 г.
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2022 Г.
Тестове за въвеждане на 15 минутен сетълмент период
Продължаване на тестовете за въвеждане на 15 минутен сетълмент период
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2022-2031г.
Оповестяване на намерение за утвърждаване на цени
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект Реконструкция на ВЛ 110 kV Орляк от п/ст Добруджа до п/ст Вълчи дол.
Строително-ремонтни дейности налагат временно изключване на електрозахранването на подстанция Самоков 110/20 kV на 4-ти ноември 2021г.
Инвестиционно предложение за изграждане на обект Частично изместване на ВЛ110kV Металургия – Негован
Инвестиционно предложение за изграждане на обект ВЛ 110 kV от п/ст Курило до п/ст Металургична
ЕСО ЕАД преминава към изцяло дневни тръжни процедури за набавяне на всички оперативни резерви.
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2021 г.
Нови оперативни срокове в процеса по пазарно обединение за ден напред
ЕСО ЕАД предсрочно изпълнява мярка 2.1 от графика за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения или прояви на неефективност на пазара, като част от процедурата за държавна помощ към Плана за изпълнение, съгласуван с Европейската комисия.
ЕСО ЕАД възобновява, по реда предвиден в правилата за провеждането им, тръжни процедури  за закупуване на разполагаемост
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект Реконструкция на ВЛ 110 kV Димитър Ганев от п/ст Добруджа до п/ст Генерал Тошево
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030г.
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV Пирин
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2021 г. 
Повторно провеждане на тръжните процедури за допълнителни услуги за месец март 2021г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени
Удължаване на срока за подаване на тръжни предложения за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
Уведомяваме Ви, че Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект Присъединителен електропровод за тягова п/ст Казичене
Промяна за тръжните процедури отнасящи се за месец януари 2021г.
Електроенергиен системен оператор ЕАД има следното инвестиционно предложение за изграждане на обект „ВЛ 110 kV от ст. №44 на ВЛ 110 kV Курило – Металургична до нова подстанция за захранване на Индустриален парк Челопечене
Удължаване на третия период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтната програма за 2020г.:
Търгове за енергийни спестявания
Допълнителен период на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин" в Ремонтнанта програма за 2020г.:
Правила за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
Обява за свободни работни места SEleNe CC
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2020 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Пирин":
Единно пазарно обединение в рамките на деня: Месеци на рекордни количества и след присъединяването на новите членове
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2020 г.
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени
Предварителни тестове по проект CROSSBOW относно регионална краткосрочна оценка на адекватността
Прекратяване: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СЕЧ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ В ИМОТИ ,ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ -ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСДТВЕНОСТ,С УЧРЕДЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПОЛЗА НА ЕСО ЕАД ,ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ ВЕ 400 КВ ОТ П/СТ ПЛОВДИВ ДО П/СТ МАРИЦА ИЗТОК
Въвеждане на двуфакторна автентификация за идентификация при вход в системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели,присъединени към електропреносната мрежа
Успешен старт на втората вълна на пазарното обединение с Единния европейски пазар „в рамките на деня“
Присъединяване към Европейската платформа за единното пазарно обединение в рамките на деня
Уведомление за инвестиционно предложение
През ноември 2019 още седем държави се включват в Европейската платформа за свързване на пазарите в рамките на деня и проектите за локално изпълнение във 2-рата присъединителна вълна.
Преминаване за работа с нова система за администриране на пазара.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ СТЪЛБА С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
Обявяване на инвестиционно предложение за изграждане на Нова „ВЛ 110kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от ПРОИЗВОДИТЕЛИ на електрическа енергия
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от ПОТРЕБИТЕЛИ на електрическа енергия
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2019 г.
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Редуциране на преносните способности от Турция към България за периода 17.06.2019 – 30.06.2019 г.
XBID - 1-ва годишнина и обявяване началото на втората вълна на присъединяване
Обявяване на изменение в инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба"
Решение на РИОСВ-София с № СО-7-ЕО/2019г.
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2019 г. 
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2019-2028г.
Оповестяване на предложение за утвърждаване на цени
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти
Регистрация за тръжни процедури за преносни способности за 2019 г.
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия
ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия
Прилагането на изискванията на чл.56б, ал.1, т.3; чл. 56в, ал.2 и ал.3 и чл.77 на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ)
Промяна в периода на изключване на междусистемния ЕП 400kV "Руен"
Присъединяване на ЕСО ЕАД към JAO S.A (ЕПР)
ЕСО обявява търг за студен резерв
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2018 г.
Електроенергийният системен оператор с пакет от мерки за борба с корупцията
ЕСО обявява търг за студен резерв
Утвърдено от Пазарния комитет на ENTSO-E „периметрично плащане” за 2018 г.
ЕСО стартира пазарния сегмент "в рамките на деня“ от 12 април 2018 г.
План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027г.
В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г.
Предложение за промяна състава на УС
ЕСО ЕАД обявява търг за продажба на имот
Прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране
Ред за администриране от ЕСО на процеса по прехвърляне на отговорност за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
Изисквания към координаторите на стандартни балансиращи групи
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Смяна на срока за приемане на заявление за смяна на доставчик
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети
Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 55от 7 Юли 2017 г.)
Решение на РИОСВ-София с № СО-33-ЕО/2017г.
Прилагане на европейските регламенти в областта на електроенергетиката
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
ЕСО обявява търг за студен резерв
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
ЕСО обявява търг за студен резерв
УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2017 г.
Възможни са смущения в електрозахранването на Община Царево на 11.07.2017 г. в часовете от 03.00 до 05.00 часа
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети:
ЕСО обявява търг за студен резерв
СПИСЪК по чл.21 от ППЗЗКИ на категориите информация, документите и материалите, които могат да се класифицират като „Служебна тайна“ на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ – ЕАД
Промяна в "План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2017-2026г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗАИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ – П/СТ„КАВАРНА“ С ДО 275 БРОЯ
Промяна на стойностите на трансграничните преносни капацитети между България и Гърция:
Промяна в състава на Управителния съвет на ЕСО ЕАД
Съобщение
В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и § 3 от преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 14 март 2017 г.
В съответствие с изискванията на т.7 от Регламент № 838/2010 на Европейската комисия
Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна
Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“
messages-top.png