ПОДПРОЕКТ 1: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДСТАНЦИИ (САУП)

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
януари 2020 г. - март 2026 г.

ЦЕЛ
Oптимизиране режима на работа на електроенергийната система (ЕЕС) и повишаване на целостта и надеждността на преносната мрежа чрез внедряването на САУП в 171 броя 110kV/СрН подстанции на ЕСО ЕАД.

ОПИСАНИЕ
Голяма част от подстанциите 110kV/Ср Н на ЕСО ЕАД се управляват посредством електромеханични превключватели и не са оборудвани със съвременни системи, позволяващи дистанционно наблюдение и управление на съоръженията, както и на преминаващите енергийни потоци. Целта на проекта е такива подстанции да се дигитализират и да се управляват дистанционно. Дейностите, които трябва да се изпълнят във всеки от обектите, включват реконструкция на съответната подстанция в необходимия обем, доставка и внедряване на локална SCADA система, доставка и внедряване на нови локални контролери на присъединения и на съвременни цифрови релейни защити и устройства за противоаварийна автоматика, модернизация на схемите вторична комутация в обектите с обновяване на командни и на командно-релейни шкафове, както и подмяна на съществуващи силови трансформатори и/или модернизация и рехабилитация на съществуващи силови трансформатори. За периода 2020 – 2026 г. се предвижда да се внедри САУП в 171 подстанции 110kV/СрН

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ключов етап C4.I4:85: Подписване на договори за модернизация и цифровизация на националната преносна система Подписване на договори за 171 бр. подстанции за внедряване на САУП T3 Изпълнено
Цел C4.I4:86: Технически условия за интегриране в електроенергийната система на 2500 MW нов капацитет за производство от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) Изпълнение на дейности за комплексно внедряване на САУП T4 В изпълнение
C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система Изпълнение на дейности за реконструкция на подстанции, видео наблюдение и подмяна и/или преоборудване на силови трансформатори T1 Предстои