ПОДПРОЕКТ 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА SCADA В ОПОРЕН ПУНКТ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДАЛЕЧНО РЕЗЕРВИРАНЕ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
януари 2022 г. – март 2026 г.

ЦЕЛ
Осигуряване на непрекъсваемост на процеса на оперативно управление на съоръженията в ЕЕС и повишаване сигурността на управлението на обектите в ЕЕС по време на пандемии и кризи чрез внедряване на нови SCADA системи в петте опорни пункта с възможност за далечно резервиране.

ОПИСАНИЕ
При рехабилитация на съществуващи подстанции и при изграждане на нови подстанции се внедряват модерни системи за автоматизирано управление. Това създава условия за оперативно управление на групи от подстанции, включени в състава на ЕЕС на Р България. Към момента са изградени пет опорни пункта с инсталирани системи за автоматизирано управление. В допълнение, натрупването в базата данни на тези системи позволява анализ на работата на ЕЕС. Експлоатационният ресурс на системите, използвани в четири опорни пункта (Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен), ще бъде изчерпан към края на 2027 г., а петата такава в опорен пункт ще бъде с изчерпан над 70% проектен живот. Тяхната подмяна с нови системи, които да позволяват резервиране между отделните опорни пунктове, ще осигури непрекъсваемост на процеса на оперативно управление на съоръженията в ЕЕС и ще повиши сигурността на управлението на обектите в ЕЕС по време на пандемии и кризи. В тази връзка, в рамките на настоящия подпроект ще бъдат доставени пет нови SCADA системи със значително по-голяма хардуерна и софтуерна конфигурация. Новите системи ще заменят изцяло сега действащите SCADA системи, поради изчерпване на техния ресурс.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:87: Увеличение на Нетния трансграничен преносен капацитет с 600 MW Подготовка и провеждане на ОП T4 В изпълнение
Цел C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система Внедряване на SCADA в Опорен пункт с въвеждане на възможност за далечно резервиране T1 Предстои