ПОДПРОЕКТ 3: РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА МРЕЖА С НОВИ УСТРОЙСТВА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДСТАНЦИИ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
януари 2021 г. – март 2026 г.

ЦЕЛ
Изграждане на нова Network Management System в ЕСО ЕАД и увеличаване капацитета за пренос на информация между обектите на ЕСО ЕАД.

ОПИСАНИЕ
Към момента ЕСО ЕАД притежава над 3500 километра оптична инфраструктура, по която се извършва обмен на технологична информация, команди за автоматични устройства за защита, гласови комуникации и административна информация. Мрежата обхваща 200 обекта, от тях 174 подстанции, 26 административни центрове на ЕСО ЕАД и 54 обекти на значими мрежови потребители (АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ, големи индустриални консуматори). За да бъдат обхванати всички обекти на ЕСО ЕАД, е необходимо изграждането на допълнителни 2315 километра оптична мрежа.
На първи етап от разширението на оптичната мрежа на ЕСО ЕАД ще бъдат включени всички 297 подстанции на дружеството. Като втори етап на разширението ще се изградят оптични пръстени, в които ще има резервираност на комуникациите до подстанциите на ЕСО ЕАД.
Бъдещата защитена мрежа за пренос на данни за SCADA система трябва да се развие паралелно с разширението на оптичната инфраструктура (OPGW, ADSS) и с подготовката на обекти за дистанционно управление от опорните пунктове. В тази връзка ще бъде изградена нова Network Management System и ще бъдат доставени и инсталирани нови активни устройства за пренос на данни между обектите на ЕСО ЕАД, увеличаващи капацитета за пренос на информация. Това включва устройства в диспечерските центрове, в опорните пунктове, в обектите от основния оптичен пръстен (свързващ резервирано диспечерските центрове и опорните пунктове) и обектите, през които се изпълняват телекомуникационните линии до съседните системни оператори. Тези телекомуникационни възли ще бъдат с конфигурации, позволяващи по-високи скорости на пренос на данни и повече комуникационни интерфейси. Също ще бъдат доставени и инсталирани комуникационни възли във всички подстанции на ЕСО ЕАД и в обекти на значими мрежови потребители.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:88: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с допълнителни 600 MW Подготовка на ОП T2 В изпълнение
Цел C4.I4:88: Технически условия за интегриране на допълнителн и 2000 MW от възобновяем и източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенерг ийната система Провеждане на ОП и доставка и монтаж на OPGW и ADSS, и телекомуникационно оборудван T2 Предстои