ПОДПРОЕКТ 4: ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
януари 2021 г. - март 2026 г.

ЦЕЛ
Подобряване способността на мрежите и информационните системи чрез създаване на работещ SOC (Security Operations Center) в ЕСО ЕАД.

ОПИСАНИЕ
В изпълнение на проектните дейности ще бъде доставено, инсталирано и внедрено комплексно решение SIEM (Security Information And Event Management). То се състои от хардуерно оборудване, софтуерно решение, софтуерни лицензи и поддръжка. Цялостното решение ще бъде оразмерено спрямо общия брой събития (напр. брой записи в журнални системни), генерирани от устройства в цялата организация, както и спрямо времето за тяхното съхранение – ще позволи съхранението на данните от тези събития в продължение на достатъчно дълъг период от време, не по-малък от минимално заложения в съществуващата регулаторната рамка за киберсигурност в Р България.
Цялостната система за киберсигурност ще подобри способността на мрежите и информационните системи да се противопоставят на определено ниво на зловредно въздействие, засягащо наличието, истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяни или обработвани данни, или на свързаните с тях услуги, предлагани от тези мрежи и информационни системи или достъпни чрез тях. По този начин ще се осигури цялостна защита на дигиталната инфраструктура на ЕСО ЕАД, което ще спомогне и за повишаване на нивото на киберсигурност на съседните преносни оператори.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:87: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с допълнителни 600 MW Подготовка и провеждане на ОП T2 В изпълнение
Цел C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система Внедряване на система за киберсигурност T1 Предстои