ПОДПРОЕКТ 5: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА SCADA/EMS В ЦДУ С ДОПЪЛВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В РЕЗЕРВЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЕС

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
януари 2023 г. - март 2026 г.

ЦЕЛ
Mодернизация на съществуващата информационно-управляваща система на Централно диспечерско управление (ЦДУ), която се използва за наблюдение и управление в реално време на ЕЕС на Р България.

ОПИСАНИЕ
С изпълнението на подпроект 5 ЕСО ЕАД ще модернизира съществуващата информационно-управляваща система на Централно диспечерско управление (ЦДУ), която се използва за наблюдение и управление в реално време на ЕЕС на Република България, което ще повиши сигурността на оперативното управление и ще позволи изпълнението на изискванията за работа с общоевропейските платформи за балансиране. Тези нови функционалности, съгласно изискванията на Европейската мрежа на електропреносните оператори (ENTSO-E), трябва да бъдат реализирани и в резервния диспечерски център на ЦДУ. За тази цел ще бъде подменена и SCADA/EMS, която към момента на въвеждане в експлоатация ще е изчерпала своя експлоатационен ресурс. Предвижда се новата SCADA/EMS на ЦДУ, за четири териториално диспечерски управления (ТДУ) и в ЦДУ или общо пет броя, да съдържа всички софтуерни пакети, които да позволяват изпълнението на задълженията на ЕСО ЕАД във връзка с европейското законодателство в областта на електроенергетиката при планирането и управлението на ЕЕС.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:87: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 600 MW Подготовка и провеждане на ОП T4 В изпълнение
Цел C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система Внедряване на система на SCADA/EMS в ЦДУ с допълване на функционалности в резервен център за управление на ЕЕС T1 Предстои