ПОДПРОЕКТ 6: ДИСПЛЕЙНИ СТЕНИ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
април 2023 г. - юни 2025 г.

ЦЕЛ
Повишаване надеждността и сигурността на оперативното управление, увеличаване на скоростта и обема на технологичната информация чрез подмяна на съществуващите пет дисплейни стени с нови.

ОПИСАНИЕ
В рамките на подпроекта се предвижда замяна на съществуващите пет дисплейни стени в ЦДУ (София) и четирите териториални диспечерски управления (Пловдив, Плевен, Варна и София) с нови пет стени и оборудването на петте опорни пункта с нови малки пет дисплейни стени. Стените се използват за визуализация на информация от SCADA/EMS на ЦДУ, ТДУ и опорни пунктове, а именно: схеми, таблици и графики, необходими за работата на диспечерите и операторите, и са инсталирани в сградите на диспечерските центрове и опорни пунктове. Пряко следствие ще бъде повишаването на надеждността и сигурността на оперативното управление, увеличаване на скоростта и обема на технологичната информация, необходима за постигането на висока степен на наблюдаемост и респективно сигурност при управлението на обектите от електропреносната система, както и оптимално прилагане на стандартите на ENTSO-E за сигурна експлоатация на синхронно обединената европейска ЕЕС.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:87: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 600 MW Подготовка на ОП T4 В изпълнение
Цел С4.I4:86: Технически условия за интегриране в електроенергийната система на 2500 MW нов капацитет за производство от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) Провеждане на ОП T3
Цел C4.I4:88: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с допълнителни 600 MW Монтиране на нови дисплейни стени T2 Предстои