ПОДПРОЕКТ 7: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛНА РАБОТНА СРЕДА

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
януари 2022 г. - март 2026 г.

ЦЕЛ
Осигуряване на сигурен достъп до всички системи за всички служители на ЕСО ЕАД чрез подобряване условията за работа от разстояние.

ОПИСАНИЕ
Изграждане на виртуална работна среда за потребители (VDI) в хибридни облачни системи (hybrid cloud) на ЕСО ЕАД с цел подобряване на условията за работа от разстояние, осигуряващи сигурен достъп до всички системи и за всички служители на системния оператор. За изпълнение на подпроекта ще бъдат доставени нови сървърни конфигурации и реализирани разширение на системата за съхранение на данни, на системата за дедупликация и архивиране на данни, на комуникационното оборудване, на лицензионната база за сървърна конфигурация и др. Също така ще бъде проведено обучение на служителите за работа в новата виртуална работна среда.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:87: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 600 MW Подготовка и провеждане на ОП T2 В изпълнение
Цел C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система Изграждане на виртуална работна среда T1 Предстои