ПОДПРОЕКТ 8: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАЕНЕРГИЯ И БАЛАНСИРАЩИЯ ПАЗАР

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
април 2022 г. - март 2026 г.

ЦЕЛ
Осигуряване на оптимално управление и съгласувана експлоатация на европейската електропреносна система и адаптиране на цялата енергийна система към присъединяване на все по-големи дялове различни възобновяеми и децентрализирани енергийни източници чрез модернизация на системата за администриране на пазара на електрическа енергия и балансиращия пазар.

ОПИСАНИЕ
В рамките на проекта ще бъде внедрена нова пазарна система на модулен принцип, включваща най-малко 11 типа нови функционалности за балансиращия пазар, система за допълнителни услуги и сетълмент система, включваща ценообразуване на балансиращата енергия, реализирани във всички времеви хоризонти (годишни, месечни, дневни, в рамките на деня и в реално време). Дейностите включват доставка и инсталиране на хардуер и софтуер в продукционна среда. Софтуерът включва най-малко модулите балансиращ пазар, система за допълнителни услуги и сетълмент система. Хардуерът и системният софтуер, състоящи се от сървъри и бази данни, са част от телекомуникационната (информационна) инфраструктура на ЕСО ЕАД и съответстват на капацитета на пазара на електрическа енергия в Р България и регистрираните активни търговски участници.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:87: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 600 MW Подготовка и провеждане на ОП T2 В изпълнение
Цел C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система Внедряване на система за администриране на пазара T1 Предстои