ПОДПРОЕКТ 9: СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРЕНОСНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
юни 2024 - март 2026

ЦЕЛ
Осигуряване динамично следене на потоците на застрашените електропроводи от все по-голямото разпространение на ВЕИ и неравномерно им разполагане на територията на страната и своевременно предприемане на корективни действия чрез въвеждането на система за динамично наблюдение.

ОПИСАНИЕ
Все по-голямото разпространение на ВЕИ и тяхното неравномерно разполагане на територията на страната изискват динамично следене на потоците на застрашените електропроводи и своевременно предприемане на корективни действия. Това налага въвеждането на система за динамично наблюдение, включваща доставка и монтаж на сензори и метеостанции, както и софтуер за наблюдение и оценка на преносната способност на тези електропроводи.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПОДПРОЕКТ 9 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ И ЦЕЛИ

Ключов етап /Цел Дейности Година/тримесечие (Т) Напредък
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Цел C4.I4:87: Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 600 MW Подготовка и провеждане на ОП Q2 Предстои
Цел C4.I4:89: Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система Внедряване на система за динамично наблюдение на преносните възможности Q1 Предстои