ENFLATE: Осигуряване на гъвкави доставки от всички участници и сектори чрез пазари и цифрови технологии

 

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Политическата рамка на Европейскския съюз (Пакет за чиста енергия, Пакет „Подготвени за цел 55”) се стреми да декарбонизира енергийната система, насърчавайки електрификацията за отопление и транспорт, както и интегрирането на по-чистото, но непостоянно производство на електроенергия. Пазарите на електроенергия и цифровизацията на интелигентните мрежи трябва да продължат бързо да се развиват, за да позволят изпълнението на тези цели, стимулирайки потребителите на енергия и максимизирайки използването на активи от различни сектори на потребление на енергия (електричество, вода, отопление, охлаждане, мобилност) с цел пълно използване услугите за адаптивност. Проектът ENFLATE се основава на съществуващи решения за енергийни и неенергийни услуги, управлявани от данни, и ще ги възпроизвежда в различни географски и климатични условия и нужди на потребителите. Той ще предложи платформи за адаптивност, насочени към потребителите, и ще ги тества в България, Гърция, Испания, Швеция и Швейцария, като ангажира местни потребители, оператори на преносни мрежи, оператори на разпределителни мрежи, оператори на пазара, регулаторни органи, доставчици на услуги, производители, академични среди.

Проектът ще осигури иновативни технологии за интелигентни мрежи, пазарни платформи за потребителите, интелигентни сгради и услуги за междусекторна адаптивност на местната общност, интеграция на адаптивността, ориентирана към потребителите с паневропейските спот пазари. Ще бъдат разработени и тествани ефективни бизнес модели, комбиниращи енергийните услуги със здравеопазването и услугите за мобилност. Разработеният проект ENFLATE ще бъде оперативно съвместим със съществуващите платформи за данни от проекти, осъществени чрез програмата Horizon 2020, като ONENET, CoordiNET, SmartNet и INTERRFACE, като използва предимствата на обмена на данни и адаптивните архитектури на междинен софтуер. ENFLATE ще оцени въздействието на предложената многовекторност на услуги за адаптивност на местно, регионално и общоевропейско ниво.

КОНСОРЦИУМ:

Консорциумът съчетава мултидисциплинарни компетенции и ресурси от академичните среди, индустрията и изследователската общност, необходими за проектиране и внедряване на предложените технологии за платформени решения, но също така и за демонстриране на възможностите си в реална среда, като същевременно генерира въздействие за по-нататъшно разпознаване и потенциално внедряване. ENFLATE обединява партньори от 7 държави членки на ЕС (Гърция, Белгия, Франция, Испания, Швеция, Германия, България) и 2 асоциирани страни (Обединеното кралство, Швейцария):ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът ENFLATE има за цел да оцени гъвкавостта, съществуваща при различни енергийни носители, и да предостави несвързани с енергията услуги за повишаване на просперитета сред членовете на общността по отношение на качеството на здравето и мобилността. За да се постигне тази цел, се въвежда многостепенна архитектура, осигуряваща оперативна съвместимост с платформи, разработени в контекста на предишни проекти на програма H2020, и позволяващи инструменти и услуги, базирани на най-съвременните технологии.ENFLATE ще проведе пилотни демонстрации в пет различни европейски държави, които ще се адаптират се към местните енергийни изисквания. Демо 5 „Осигуряване на качество на здравните услуги с нисък въглероден отпечатък“ ще се проведе в България. Този инструмент е пряко насочен към експлоатация на енергийната инфраструктура на здравните заведения при нормални условия на безопасност, минимизиране на потреблението на енергия и отпечатъка върху околната среда чрез прилагане на най-добрите политики и предлагане на здравни услуги на възрастни хора, постигащи големи нива на просперитет.

Участието на ЕСО ЕАД в проекта включва предоставяне на клиентската перспектива за архитектурата на системния дизайн. Също така ще допринесе с данни и демо интеграция на българската преносна мрежа.

От тук можете да се абонирате за бюлетина по проекта – БЮЛЕТИН.

Брошура
Бюлетин 1
Бюлетин 2


Повече информация за проекта може да бъде намерена на следните платформи:


Този проект е получил финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа" съгласно споразумението за безвъзмездна помощ No 10107583