Регистри на ползвателите

Списък на ползвателите, регистрирани за участие в търгове за ФПП, организирани от ЕСО ЕАД за 2024 година

 

Списък на ЕСО ЕАД с ползвателите, имащи право да заявят регистрация за участие в търговете за разпределение на физически права за пренос по междусистемните сечения на България