EIC кодове

Информация за EIC идентификационен код

Обща информация
 
Във връзка с нарастващия брой търговски участници и осъществявани сделки при междусистемна търговия на пазарите на електроенергия в Европа е необходимо да се усъвършенстват и развиват процесите по размяна на електронни документи. Ето защо "Европейската мрежа на системните оператори за пренос на електроенергия" - European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), създаде работна група по „Електронен обмен на данни” – Working Group Electronic Data Interchange (WG EDI), която да поддържа общия европейски стандарт за съставяне на графици за обмен на електроенергия – ENTSO-E Scheduling System (ESS). Част от изграждането на този стандарт е да се осъществи идентифициране на участниците в електроенергийните пазари в цяла Европа, посредством единни правила - Energy Identification Coding scheme (EIC).

В рамките на ENTSO-E е създадена специална административна структура, наречена Централно издателско бюро – ENTSO-E Central Issuing Office (CIO), което да се грижи за управлението и поддържането на идентифицирането. Едновременно с това ENTSO-E натовари Местни издателски бюра – Local Issuing Offices (LIO) с дейностите по издаване и управление на самите EIC кодове.

"ЕСО" ЕАД е определено да изпълнява ролята на Местно издателско бюро за България и съответно то отговаря за издаването и поддържането на списъка с българските идентификационни кодове на ENTSO-E в областта на електронергетиката. Асоциацията определи номера за Българското издателско бюро да бъде 32. Поради тази причина първите два символа на всички кодове, издавани от "ЕСО" ЕАД, започват с 32. Всички търговски участници, които желаят да извършват междусистемен обмен на електроенергия, задължително трябва да имат издаден EIC код. Този код от своя страна е валиден за цяла Европа.

Структура на кода на ENTSO-E
 
EIC кодът представлява поредица от 16 символа. Първите 2 символа се отнасят до номера на издателското бюро. Третият символ от кода определя дали той е издаден за търговец (X), за контролна зона (Y), за точка на измерване на електроенергия (Z), за източник (W) за електропроводи (T), за местонахождение (V), за подстанции (A). Следващите 12 символа се отнасят до самия участник, посочват, например, неговото име. Последният символ е т. нар. контролен символ. Този контролен символ се определя въз основа на предходните 15 символа, посредством определен проверовъчен алгоритъм, и така контролният символ дава възможност целият 16-символен код да бъде потвърден като правилно съставен.


Издаване на EIC код
 
Всички търговски участници, които желаят да им бъде издаден EIC код, трябва да покриват необходимите изисквания, определени в “Закон за енергетика“ и в „Правила за търговия с електрическа енергия".
За да бъде издаден EIC код на търговски участник, той трябва да попълни дадените по-долу документи и да ги изпрати до ЕСО ЕАД по поща на хартиен носител и по електронна поща (tsoplan@eso.bg).
При издаване на кода е възможно предложеният в молбата EIC код да бъде променен от издателското бюро.

Подадената в молбата-бланка информация се изпраща и до централната база с данни на ENTSO-E, където се събира цялата информация от всички издателски бюра. Част от данните (име на компания, съкращение на това име, EIC код, e-mail адрес и др.) ще бъдат публикувани и на интернет страницата на "ЕСО" ЕАД под формата на списък с издадени кодове.

След официално публикуване на обновена база данни от страна на Централното издателско бюро, "ЕСО" ЕАД ще информира кандидата за издадения му EIC код, чрез съобщение по факс или електронно писмо. Обичайно базата данни се обновява в първите дни от работната седмица, което означава, че кандидатът ще бъде информиран не по-рано от една седмица от момента на изпращане на молбата в Централно издателско бюро.

Допълнителна информация за EIC идентификационния код може да се намери на интернет страницата на работната група ENTSO-E WG EDI: https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic

Пояснение към отделните полета в молбата за издаване на EIC код
 
Всички полета се попълват с латински букви и цифри. Използването на специални диакритични букви и символи трябва да бъде избягвано.
 
Полетата в молбата за издаване на EIC код
Company Name
(Име на компанията)
Пълно наименование на компанията. Максимум 70 символа. Трябва да бъдат избягвани специални диакритични знаци и символи.
Display Name
(Показвано съкратено име)
Име, което ще бъде използвано при обработка на данните (ще се показва в списъци, полета за търсене, сортиране). Съкратеното име трябва да бъде уникално и да е не повече от 16 символа. Единствените позволени символи са латинските главни букви от 'A' до 'Z', '-', '+', '_' и цифрите от '0' до '9'.
Address Line 1-2-3
(Адрес 1-2-3)
Адрес на компанията. Максимум 70 символа.
Postal Code
(Пощенски код)
Пощенски код. Максимум 10 символа.
City
(Град)
Град или местонахождение на седалището на компанията. Максимум 35 символа.
Country
(Държава)
Международен идентификационен код на съответната страна по ISO 3166, в която се намира седалището на компанията. 2 символа.
Contact Person
(Лице за контакти)
Лице, с което да може да се осъществява контакт. Първото и фамилното име на лицето за контакти, което ще представлява компанията. Максимум 70 символа.
Telephone
(Телефон)
Телефонен номер за контакт. Трябва да бъде даден в следния формат: '+тел. код на страната, (местен код), местен тел.номер'. Например номер за България: +35929213652.Максимум 15 символа.
Fax
(Факс)
Факс номер за контакт. Форматът трябва да е същият, както за телефонния номер (виж по-горе). Максимум 15 символа.
E-mail Електронен адрес, до който може да бъдат изпратени съобщения, касаещи компанията. Максимум 70 символа.
ACER Code
(ACER код)
ACER кодът присъден на компанията. Полето е задължително, ако участникът изпраща данни към платформата за прозрачност REMIT. Ако компанията не притежава такъв код, полето се оставя празно. Максимум 12 символа.
Intracommunity VAT Codе
(БУЛСТАТ)
VAT код (национален данъчен код, БУЛСТАТ) Интервалите и разделителите между символите трябва да бъдат премахнати Максимум 14 символа
Description
(Описание)
Описание на EIC кода Максимум 700 символа.
Function Names
(Имена на функциите)
Имената на функциите на EIC кода. Наименованията се попълват според ENTSO-E списъка с позволени функции за EIC кодове (отговорник за (не)балансите, консуматор, производител и др Максимум 70 символа.
Date
(Дата)
Дата на молбата, която трябва да е в следния вид: „гггг-мм-дд”. Максимум 10 символа.

Документи за изтегляне
 

Забележка: "ЕСО" ЕАД не носи отговорност за промени, направени в документите при ползването им.

Ограничение на отговорността
 
Единствено ЕIC кодове публикувани на интернет страниците на CIO или LIO ще бъдат приемани за достоверни.

Целта на тази интернет страница е да позволи на участниците на енергийния пазар да получат информация относно ЕIC кодове, необходими при осъществяване на електронен обмен на информация (Electronic Data Interchange – EDI).

При никакви обстоятелства Българското издателско бюро („ЕСО“ ЕАД) не носи каквато и да била правна отговорност за вреди от какъвто и да било вид, включително, но не само, преки, непреки, общи, специфични, случайни или последващи вреди, произтичащи от използването на информацията, публикувана на тази интернет страница.

Нещо повече, публикуваните Булстат номера имат само информационен характер, а самият търговски участник има отговорност да прецени правилността им, например използвайки интернет страницата на Европейското сдружение за данъци и такси (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

В допълнение, нашата цел е да се минимизира нарушаването на процесите вследствие от технически грешки. Въпреки това част от данните или информацията на тази страница са създадени или структурирани във файлове или формати, които не са лишени от възможност за грешки. Поради тази причина не можем да дадем гаранция, че предлаганите услуги няма да бъдат прекъснати или повлияни от подобни проблеми. Българското издателско бюро („ЕСО“ ЕАД) не носи отговорност по отношение възникването на такива проблеми, в резултат на използването на тази интернет страница или препратки към други външни интернет страници.

Контакти
 
За допълнителна информация може да се свържете с Българското издателско бюро:

факс: +359 2 96 26 189
тел: +359 2 921 36 52, +359 2 981 86 17
e-mail: tsoplan@eso.bg