Терминологичен речник


Автентификация (Аuthentification)
Процес, който позволява на програмната система да диференцира потребителите както по категории, така и индивидуално, за да ограничи достъпа на неоторизирани потребители към информационните ресурси.

Активиране на предложения и заявки за балансиране (Activation of Bids and Offers for Balancing Energy)
Промяна на работната мощност на съответен обект или съвкупност от обекти вследствие подадени инструкции от ОЕС с цел поддържане необходимия резерв за вторично регулиране и подготовка на генериращите мощности за осигуряване на допълнителен въртящ резерв.

Активна енергия (Active Energy)
Електрическа енергия, произвеждана от генераторите и доставяна в течение на определен интервал от време, способна да създаде механична работа или топлина, измервана във "ватчас" (Wh) и производните единици.

Активна мощност (Active Power)
Активна електрическа енергия за единица време, измервана във "ват" (W) и производните единици. Тя е реалната съставяща на пълната електрическа мощност, която може да бъде превръщана в друг вид мощност, например механична, топлинна, химическа, светлинна, акустична.

Анулиран график (Canceled Schedule)
Регистриран по съответния ред график за доставка на електрическа енергия, който не може да се изпълни поради принудително отстраняване от пазара на балансираща енергия, засегнала една от страните по него.

Балансираща енергия (Balancing Energy)
Енергията, която операторът на електроенергийната система използва за компенсиране на разликата между количествата потребена/произведена енергия и количествата по графиците за доставка, съгласно сделки при свободно договорени цени.

Виртуален електромер (Virtual Electrometer)
Условно работно понятие, което обозначава съхраняване на стойностите на консумираната и отдадената активна и реактивна енергия за всеки период на сетълмент от всеки обект, регистриран на пазара на балансираща енергия.

Вторично регулиране (Secondary Regulation)
Централизирано автоматично управление на генераторни блокове в контролния блок, базирано на използване на резерва за вторично регулиране за: а) поддържане на обмените на активна мощност със съседните контролни блокове и честотата в съответствие с планираните графици; б) възстановяване на плановата стойност на честотата в случаите на отклонения, причинени от загуба на генериращи мощности/товари в контролния блок.

Въртящ резерв (Spinning Reserve)
Регулируемите диапазони по активна мощност на всички синхронизирани генериращи мощности, които могат да бъдат използвани за осигуряване на мощностния баланс при нарушаването му.

Граница на собственост на електрическите съоръжения (Property Border)
Точките в конструкцията на предназначените за пренос на електрическа енергия съоръжения в присъединявания обект или електрическа централа, към които са свързани съоръженията за присъединяване.

График за доставка (Delivery Schedule)
Седмичен график за доставка на електроенергия, обхващащ 168 последователни часа, по който Продавачите по договорите при свободно договорени цени ще доставят електрическа енергия на Купувачите.

Грид-код (Grid Code)
Популярно название на Правилата по чл.81, ал. 1, т. 4 от ЗЕ.

Достъп (Access)
Правото за използване на преносната мрежа и/или разпределителните мрежи за пренос на електрическа енергия срещу заплащане на цена и при условия, определени с наредба.

Договор под условие (Conditional Contracts)
Годишен договор, който търговския участник сключва с обществения доставчик и/или обществените снабдители за покупко-продажба на електрическа енергия по регулирани цени.

Динамични параметри (Dynamic Parameters)
Технически данни и характеристики на отделните обекти на търговските участници, свързани с възможността им за промяна на изходната мощност.

Диспечиране (Dispatching)
Подаване на инструкции от ОЕС към търговските участници за промяна на работната мощност с цел поддържане необходимия резерв за вторично регулиране и подготовка на генериращите мощности за осигуряване на допълнителен въртящ резерв.

Дневно извлечение за сетълмент (Daily Settlement Notification)
Информационна форма, която съдържа информация за календарен ден, разглеждан като последователност от периоди на сетълмент.

Електропреносна мрежа (Electricity Transmission Network)
Съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с високо напрежение, която служи за пренос на електрическа енергия или за транзитиране на електрическа енергия за трета страна.

Електрическа уредба (Electricity installation)
Съвкупност от машини, съоръжения и апарати, предназначена за производство, пренасяне, преобразуване и разпределение на електрическа енергия.

Електроразпределителна мрежа (Electricity Distribution Network)
Съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия.

Електроенергийно предприятие (Power Utility)
Юридическо лице, което осъществява една или повече от дейностите по производство, преобразуване, пренос, разпределение и снабдяване с електрическа енергия на основата на издадена лицензия, или лице, което осъществява дейност по производство на електрическа енергия, без да е задължено да получи лицензия за осъществяваната от него дейност по Закона за енергетиката.

Електроенергийна система (Electric Power System)
Съвкупността от всички електроенергийни обекти на територията на страната, свързани и функциониращи с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия.

Заявки и предложения за балансиране (Bids and Offers for Balancing Energy)
Заявки и предложения за балансиране, които декларират възможността на даден участник да се отклони от физическата си номинация срещу съответна цена за увеличаване или намаляване на производството/консумацията, ако това бъде разпоредено от ОЕС.

Заместващ график за доставка (Substitutionary Contracts)
График за доставка на електроенергия по клаузите на Договора под условие с обществения доставчик и/или обществените снабдители за покупко-продажба на електрическа енергия по регулирани цени в случай на оттеглен или на анулиран седмичен график за доставка, когато изправната страна, купувач по договора е привилегирован потребител, който има регистриран поне един друг седмичен график за същия период.

Измерване (Metering)
Регистриране на произведената или потребена активна и реактивна електрическа енергия.

Известие за Невалидност (Invalid Notification)
Известие за Невалидност на графика за доставка, което операторът изпраща на продавача, като посочва причините за невалидност.

Измерен небаланс (Measured Imbalance)
Разликата между измереното количество енергия и количеството енергия по седмичните графици за доставка.

Компютърна сигурност (Computer Security)
Система от мерки, прилагани с цел осигуряване конфиденциалност, интегритет и достъпност до информацията.

Комуникационна сигурност (Communication security)
Система от мерки, включително криптографски методи, за защита на информацията от нерегламентиран достъп при нейното пренасяне.

Контролен електромер (Control Electrometer)
Електромер, различен от търговския и служи за източник на информация в определени случаи.

Максимално възможно количество за доставка (Maximum Possible Quantity for Delivery)
Динамичен параметър, даващ информация за максималното количество енергия, което съответна ВЕЦ или каскада може да произведе с наличните в момента хидроресурси.

Минимална стъпка за промяна на мощността (Minimum Step for Changing Capacity)
Динамичен параметър, определящ минималната стъпка, с която съответен обект може да променя изходната си мощност.

Мрежа високо напрежение (High Voltage Network)
Електрическа мрежа с номинално напрежение 60 kV или по-високо.

Мрежа средно напрежение (Medium Voltage Network)
Електрическа мрежа с номинално напрежение в диапазона от 1 kV до 35 kV.

Място на присъединяване към електрическата мрежа (Connection Point)
Всяка от точките в конструкцията на електрическата мрежа - собственост на електроенергийно предприятие, към които са свързани съоръженията за присъединяване на един или повече потребители.

Нарушен график (Violated Schedule)
Регистриран по съответния ред график за доставка на електрическа енергия, който не може да се изпълни поради прекъсване на пазара при аварийни ситуации, при което операторът има право да прекъсне частично или напълно работата на пазара чрез промяна на количествата електрическа енергия по регистрираните графици за доставка.

Непреодолима сила (Force Major Circumstances)
Всяко от неизчерпателно изброените по-долу събития или комбинация от събития, които са непредвидими и независещи от волята на страните, и които водят до преустановяване /пълно или частично/ или неправилно изпълнение на задълженията на някоя страна, и което не би могло да бъде избягнато или преодоляно чрез упражняване на грижата на добър стопанин или оператор: саботаж, война, въстание, бунт, експлозия, пожар, наводнение, земетресение, гръм, буря, ураган, проливен дъжд, градушка, свличане и срутване на земни маси, суша, заледяване и други природни бедствия, разпоредби на компетентен орган, стачки, локаути и други социални безредици, засягащи някоя от страните и други събития извън контрола на страните.

Нетен небаланс (Net Imbalance)
Разлика между измерения небаланс и разпоредения небаланс.

Нетна финансова позиция (Net Financial Position)
Разликата между стойността на вземанията на търговски участник/обществения доставчик към оператора и стойността на задълженията му към оператора за съответен период от време.

Обект (Energy Facility)
Всяка обособена по отношение на измерването на електрическата енергия производствена или потребяваща единица на търговския участник. Обектът може да е блок, турбогрупа или електрическа централа или каскада на производител, фабрика, завод или инсталация на потребител.

Обществен доставчик (Wholesale supplier)
Общественият доставчик на електрическа енергия осигурява снабдяването с електрическа енергия на обществените снабдители и на потребители, присъединени към преносната мрежа.

Oбществени снабдители (Public suppliers)
Обществените снабдители на електрическа енергия осигуряват снабдяването с електрическа енергия на потребители, присъединени към разпределителните мрежи, за териториите на които снабдителите имат лицензия.

Оператор на електроенергийна система (Transmission System Operator)
Операторът на електроенергийната система е специализирано звено на преносното предприятие, което осъществява централизираното оперативно управление, контролът и координирането на режима на работа на електроенергийната система.

Пазар на балансираща енергия (Balancing Market for Electricity)
Организирана търговия с електрическа енергия за целите на поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система.

Период на сетълмент (Settlement Period)
Период, за който оператора на електроенергийната система прилага система за индивидуално изчисляване на отклоненията на реално потребената или произведена електрическа енергия от договорените количества по методика, уредена в Правилата за търговия с електрическа енергия.

Потребител (Customer)
Физическо или юридическо лице, което посредством съоръженията за присъединяване получава електрическа енергия от електрическата мрежа и я използва за собствени нужди.

Прекъснат график (Terminated Schedule)
Регистриран по съответния ред график за доставка на електрическа енергия, който не може да се изпълни поради настъпване на непреодолима сила, засегнала една от страните по него.

Пренос на електрическа и топлинна енергия или природен газ (Transmission of Electricity, Heat Energy or Natural Gas)
Транспортиране на електрическата или топлинната енергия или природния газ през преносната мрежа.

Преносно предприятие (Transmission Company)
Предприятие, което е собственик на преносната мрежа, получило е лицензия за пренос на електрическа енергия и осъществява преносът на електрическата енергия и експлоатацията на преносната мрежа.

Привилегирован потребител (Eligible Consumer)
Потребител на електрическа енергия, отговарящ на условията, определени в правилата за достъп до електропреносната, съответно електроразпределителната мрежа.

Приоритетен списък (Merit Order)
Подреждане на източниците на балансираща енергия за компенсиране на недостига или излишъка на генераторна мощност в електроенергийната система по технико-икономически принципи.

Производител (Producer)
Лице, получило лицензия за производство на електрическа енергия и произвеждащо електрическа енергия.

Разполагаемост (Availability)
Способност на производител да осигурява мощност на разположение през определен период от време, за да доставя електрическа енергия. Измерва се във "ват по час" и производните единици.

Разпореден небаланс (Instructed Imbalance)
Разликата между разпореденото от ОЕС количество енергия по активирано предложение/заявка и количеството енергия по физически номинации за съответния период на сетълмент. Изчислява се само за обекти на търговските участници, на които са активирани предложения и заявки.

Реактивна енергия (Reactive Energy)
Електрическата енергия, произвеждана и доставена от генераторите в течение на определен период от време, способна да поддържа напрежението и електромагнитното поле, измервана във "варчас" (varh) и производните единици.

Реактивна мощност (Reactive Power)
Реактивна електрическа енергия за единица време, измервана в "вар" (var) и производните единици. Реактивната мощност е имагинерната съставяща на пълната мощност, която създава и поддържа електрическите и магнитните полета в променливотоковите електрически машини. Реактивната мощност се произвежда от генераторите, синхронните компенсатори, статичните компенсатори и кондензаторите, свързани към мрежата.

Резерв за вторично регулиране (Reserve Capacity for Secondary Regulation)
Част на диапазона за вторично регулиране, от работната точка до максималната и минималната стойности на диапазона за вторично регулиране.

Резерв за третично регулиране (Reserve Capacity for Tertiary Regulation)
Мощността, която може да бъде въведена автоматично или ръчно в рамките на 15 (петнадесет) минути за осигуряване на необходимия резерв за вторично регулиране на честотата и обменните мощности.

Сетълмент (Settlement)
Система, прилагана от оператора на електроенергийната система за индивидуално изчисляване на отклоненията на реално потребената или произведена електрическа енергия от договорените количества за даден период, по методика, уредена в Правилата за търговия с електрическа енергия.<

Скорост на намаляване на мощността (Rate of Decrease the Capacity)
Динамичен параметър, който дава информация за скоростта на намаляване на работната мощност на съответен обект или съвкупност от обекти.

Скорост на увеличаване на мощността (Rate of Expansion of Power)
Динамичен параметър, който дава информация за скоростта на увеличаване на работната мощност на съответен обект или съвкупност от обекти.

Специална сметка на търговския участник (Escrow Account)
Банкова сметка при специален режим на откриване, обслужване и управление, набирането и изразходването на средства по която се извършва единствено и само по нареждане на Оператора.

Средства за търговско измерване (Commercial Metering Devices)
Технически средства за измерване, които имат метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства и които се използват при продажбата на електрическа и топлинна енергия или природен газ.

Съоръжения за присъединяване (Connection Equipment)
Съвкупност от електропроводни линии, електрически уредби и друго електрическо оборудване, предназначени за пренасяне, преобразуване и доставка на електрическа енергия от електрическата мрежа до електрическите съоръжения на потребителя или от централата до електрическата мрежа.

Третично регулиране (Tertiary Regulation)
Централно координирана системна услуга, която се изразява в промяна на работната точка на съответен производствен блок по разпореждане на оператора на електроенергийната система, посредством която се осигурява поддържането на необходимия резерв на активна мощност за вторично регулиране на честотата и обменните мощности и оптимизиране режима на работа на енергийните блокове.

Търговец на електрическа енергия (Electricity Trader)
Лицензирано за дейността си лице, което отговаря на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в правилата по чл. 24, ал. 2 от ЗЕ и което има право да купува електрическа енергия от производителите в рамките на разполагаемостта, определена по реда на чл. 21, т. 17 от ЗЕ и да снабдява привилегировани потребители.

Търговски електромер (Commercial Electrometer)
Основна съставна част на всяка измервателна система, която осигурява измервателна информация за търговски цели.

Търговски участници (Market Participants)
Производителите на електрическа енергия, привилегированите потребители, търговците на електрическа енергия, които сключват сделки по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия.

Търговско измерване (Trade Metering)
Измерване на изразходваната електрическа енергия от средства за търговско измерване с метрологични и технически характеристики, отговарящи на действащите български и европейски стандарти.

Физическа номинация (Physical Nomination)
Информация за очакваните нива на нетно производство или потребление на съответен обект или съвкупност от обекти за период от 24 часа.

Цена за излишък (Surplus Price)
Цена на балансираща енергия за покриване на положителните небаланси на търговските участници за периода на сетълмент. Това е цената по която търговските участници продават на оператора на електроенергийната система излишната им (договорена но неизползвана) енергия в реално време.

Цена за недостиг (Deficit Price)
Цена на балансираща енергия за покриване на отрицателните небаланси на търговските участници за периода на сетълмент. Това е цената по която търговските участници купуват на оператора на електроенергийната система недостигащата им (консумирана над договореното количество) енергия в реално време.

Цена за пренос (Transmission Price)
Цена за пренос на електрическа енергия през съответните електрически мрежи.