INTERRFACE

Обща информация

Проект INTERRFACE се финансира от програма Хоризонт 2020 на ЕС и се изпълнява от консорциум от 42 организации с координатор люксембургската компания EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA и с участието на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като партньор в изпълнение на проекта. В консорциума са включени седем оператора на преносни електроенергийни системи - от България, Естония, Латвия, Финландия, Румъния, Словения и Португалия. Общият бюджет на проекта е 19 841 275,00 млн. евро, като безвъзмездната помощ е в размер до 16 004 600,50 млн.

INTERRFACE ще демонстрира за първи път в енергийния сектор добавената стойност на споделянето на данни от всички участници във веригата на стойността на електроенергийната система (клиенти, мрежи, пазари) от местно, регионално към европейско ниво. Проектът ще позволи на операторите на преносни системи и на разпределителни мрежи да съгласуват усилията си за максимално увеличаване на потенциала на разпределените енергийни ресурси, агрегати за търсене и мрежови активи, за да се осигурят енергийни услуги по икономически ефективен начин и да се създадат ползи за потребителите.

Консорциум:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

В рамките на INTERRFACE в България ще бъде изпълнена демонстрация „Управление и балансиране на претоварването“ чрез въвеждане в експлоатация и експлоатация в жилищна зона решението на интелигентното разпределително устройство, така че да се осигури гъвкавост на мрежата с агрегирано търсене и контрол на натоварването.

Участието на ЕСО ЕАД в проекта включва предоставяне на клиентската перспектива за архитектурата на системния дизайн. Също така ще допринесе с данни и демо интеграция на българската преносна мрежа.

 

Резултатите от проект INTERRFACE ще бъдат включени в прилагането на Кода на мрежата за балансиране на електроенергията в цяла Европа заедно с ACER, ENTSO-E и националните регулаторни органи.

 

Информационни бюлетини за проекта може да намерите тук.

Финално видео и резултати тук.

Повече информация на проекта може да намерите на следните платформи:

 


INTERRFACE H2020

Този проект е получил финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" съгласно споразумението за безвъзмездна помощ № 824330