Съобщения

Ред за администриране от ЕСО на процеса по прехвърляне на отговорност за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи
21.12.2017 г.

Във връзка с публикуваните в ДВ, бр. 100/15.12.2017 г. Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИД на ПТЕЕ) и регламентираната възможност в чл.56, ал.3 стандартните балансиращи групи да могат да се обединяват с общ финансов сетълмент, в съответствие с правомощията си по чл.99, ал.3 от ПИД на ПТЕЕ, „ЕСО“ ЕАД информира всички координатори на стандартни балансиращи групи за изискванията и реда за администриране на процеса.

1. Съгласно публикуваната информация на сайта на „ЕСО“ ЕАД от 12 декември 2017 г., координаторите на стандартни балансиращи групи могат да прехвърлят отговорността за балансиране само на главен координатор, с преки финансови взаимоотношения към „ЕСО“ ЕАД, съгласно публичния регистър по чл.65 от ПТЕЕ.
2. Искането за прехвърляне на отговорността за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи, придружено със съответните декларации по образец, следва да постъпи в „ЕСО“ ЕАД до 15-то число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска смяната.
3. Координаторите на балансиращи групи са задължени да информират главния си координатор за предстоящата смяна. „ЕСО“ ЕАД регистрира прехвърлянето на отговорността за балансиране след представяне на удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия главен координатор.
4. Координаторите, които прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор, заявяват съгласие да се предостави достъп на главния координатор чрез системата MMS до информация за реализираните почасови небаланси и регистрирани обмени с други участници в пазара.
5. Инициирането на промяна на принадлежност към обединена балансираща група се извършва по реда и сроковете на чл.103, ал.3 от ПИД на ПТЕЕ, като промяната влиза в сила винаги от първо число на календарен месец.

Важно: Разпоредбите на чл.62, ал.6 от ПИД на ПТЕЕ и посочените срокове не касаят прехвърлянето на отговорност за балансиране между координатори на стандартни балансиращи групи. Разпоредбите на този член касаят единствено договорите по чл.11, т.9 от ПТЕЕ и прехвърлянето на обекти на крайни клиенти към доставчик от последна инстанция, при изпълнение на изискването за уведомление на мрежовия оператор най-късно до 5 работни дни преди края на съответния месец.