Съобщения

ЕСО ЕАД обявява търг за продажба на имот
02.01.2018 г.

ЕСО ЕАД, МЕР София област обявява провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, собственост на ЕСО ЕАД, а именно: „Лаборатория –Техника за високо напрежение /ТВН/ - Столник“, /комплекс от 4 сгради разположени върху терен държавна собственост/ находяща се в поземлен имот № 069019 в землището на с. Елешница, община Елин Пелин /до п/ст Столник/, с обща площ от 1881 кв.м.

Документация