Съобщения

Предложение за промяна състава на УС
25.01.2018 г.

Във връзка с изтеклия мандат на Управителния съвет на ЕСО ЕАД в състав: Иван Йотов, Андрей Живков и Милко Милков, Надзорният съвет на дружество е взел решение да бъдат освободени и избира за нови членове Антон Славов, Ангелин Цачев и Пламен Йорданов.
Решението е внесено в КЕВР. Регулаторът трябва да излезе със становище по така предложения нов състав на УС. Решението ще влезе в сила след вписването му в Търговския регистър.
По време на първото редовно заседание на новоизбрания УС на Електроенергийния системен оператор членовете му ще изберат Изпълнителен член и Председател измежду тях.