Съобщения

ЕСО стартира пазарния сегмент "в рамките на деня“ от 12 април 2018 г.
27.03.2018 г.


Уважаеми търговски участници,

Отчитайки проведените тестове за достъп до платформите на ЕСО ЕАД и БНЕБ ЕАД, както и обмена на данни между двете платформи, ЕСО ЕАД обявява 00:00 ч. източноевропейско време на 12 април 2018 г. за начален период на доставка, за който стартира известяването на брутни и нетни графици към платформата на ЕСО ЕАД.
Инструкцията по чл.82, ал.3 от ПТЕЕ е публикувана на интернет страницата на ЕСО ЕАД, линк: ‹Електроенергиен пазар›, ‹Либерализиран пазар›, ‹Документи за участие в пазара›, ‹Инструкции›. В същата секция е публикуван и График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент „в рамките на деня“.
Тестовете с БНЕБ ЕАД и търговските участници продължават след предварително съгласуване на програма за тест. те с „БНЕБ“ ЕАД и търговските участници продължават, след предварително съгласуване на програма за тест.