Съобщения

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2018 г.
16.07.2018 г.

С Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2018 г.:

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа

1,39

 

0,00139

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа

8,45

 

0,00845

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

3,02

0,00302