Съобщения

Присъединяване на ЕСО ЕАД към JAO S.A (ЕПР)
20.07.2018 г.

Уважаеми Търговски участници,
От 26 септември 2016 г. е в сила на Регламент на Комисията (ЕС) 2016/1719 за установяване на насоки относно предварителното разпределение на преносна способности . В съответствие с чл. 48 операторите на ЕЕС в Европа изработиха и съгласуваха на ниво ENTSO-E предложение от всички оператори на преносни системи (ОПС) за създаване на единна платформа за разпределяне (ЕПР). Предложението за единна платформа e за такава да бъде избрана действащата тръжна кантора JAO S.A. (Joint Allocation Office-JAO). В края на 2017 г. националните регулаторни органи одобриха предложението на ОПС и функциите на ЕПР ще се изпълняват от JAO.
В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1719, ЕСО ЕАД ще се присъедини към JAO и ще възложи съвместно с IPTO (Гърция) и Transelectrica (Румъния) на JAO организирането на търгове за 2019 г. за разпределение дългосрочните физически права за пренос съответно за българо-гръцка и българо-румънска граница.
В допълнение към това, ЕСО ЕАД и IPTO ще предоставят на JAO провеждането на дневните търгове на българо-гръцка граница, а ЕСО ЕАД и EMS (Сърбия) съвместно ще делегират на JAO организирането на годишни, месечни и дневни търгове на българо-сръбска граница.
Търговските участници, които възнамеряват да участват на гореспоменатите търгове за 2019 г. е необходимо да се свържат с JAO, за да извършат своята регистрация. Интернет страницата на на JAO e: www.jao.eu