Съобщения

Прилагането на изискванията на чл.56б, ал.1, т.3; чл. 56в, ал.2 и ал.3 и чл.77 на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ)
21.09.2018 г.

Уважаеми търговски участници,
Прилагането на изискванията на чл.56б, ал.1, т.3; чл. 56в, ал.2 и ал.3 и чл.77 на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), обн. в ДВ, бр.72 от 31 август 2018 г. изискват предварителна подготовка и стройна организация между всички засегнати страни. ЕСО информира КЕВР за необходимостта от технологично време за изготвяне на необходимите инструкции, указания и провеждане на срещи с останалите мрежови оператори и търговски участници относно изясняване и конкретизиране на задълженията на страните, свързани с регистрацията на преките членове, конфигурацията на балансиращите групи и изискванията за известяване на търговски и производствени графици към новите под-групи и обекти.
На сайта на ЕСО под номера 41 и 35, линк: Електроенергиен пазар → Либерализиран пазар → Документи за участие на пазара са публикувани:
41. Инструкция за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в системата MMS (за пазарен сегмент ден напред) и на
35. Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня в платформата за администриране на пазара в рамките на деня Intraday (за пазарен сегмент в рамките на деня).
Регистрацията на производителите от ВЕИ и ВЕКП, присъединени към електроразпределителните мрежи, като преки членове в системите на ЕСО, преминава през два етапа.
На първия етап, е необходимо всеки производител с инсталирана мощност 4MW и над 4MW, да подаде заявление за регистриране като пряк член, до 10-то число на месеца към мрежовия оператор, към която мрежа е присъединен съответният обект, независимо дали е извършена смяна на координатора на специална балансираща група или не. Мрежовият оператор отразява обекта като пряк член в неговата база данни и организира изпращане на почасови данни от средствата за търговско измерване за този обект към ЕСО. До 15-то число на месеца, ЕРП изпраща списък на ЕСО за производители с инсталирана мощност 4MW и над 4MW подали документи за пряк член.
На втория етап, е необходимо подаване на заявление за регистрация на пряк член на производител в мрежата на ЕРП към ЕСО – до 15-то число на месеца, по образец, публикуван на сайта на ЕСО, линк: Електроенергиен пазар → Либерализиран пазар → Документи за участие на пазара → 17. Заявление за регистрация на пряк член на производители по чл. 100 ал. 6 от ЗЕ в електроразпределителна мрежа. След получаване на заявлението, ЕСО ще издаде ЕIC код (X code, Z code) и ще информира по електронен път производителя, КБГ и съответното ЕРП.
Преките членове имат право самостоятелно да известяват графици или да делегират правото на КБГ, което трябва да бъде отразено в заявлението. Във всички случаи, към/от обектите на преките членове, производители с инсталирана мощност 4MW и над 4MW, трябва да бъдат известявани отделни графици, както и да постъпват данни от средствата за търговско измерване. Изискванията за известяване на търговски и производствени графици към/от кодовете на преките членове, към/от кодовете на КБГ, са посочени в инструкциите за известяване и валидиране на производствени и търговски графици.