Съобщения

ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия
17.10.2018 г.

ЕСО уведомява потребителите на електрическа енергия , че обявява търг за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв от потребители на електрическа енергия за периода от 00:00 часа на 01.11.2018 г. до 24:00 часа на 28.02.2019 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Допълнителни услуги => Бавен третичен резерв от потребители => Обявени тръжни процедури за потребители. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 13:30 часа на 22.10.2018 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 14:00 часа на 22.10.2018 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” № 201) на партера в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят, могат да определят по един упълномощен представител, който да присъства при отварянето.