Съобщения

Регистрация за тръжни процедури за преносни способности за 2019 г.
17.12.2018 г.

Уважаеми търговски участници,
Напомняме ви, че за 2019 г. преносните способности на българо-гръцка, българо-румънска (без дневните търгове) и българо-сръбска граница ще се разпределят от тръжната кантора JAO S.A.
В тази връзка процесите по регистрация ще се осъществяват изцяло от JAO S.A. и не необходимо да предоставяте в ЕСО ЕАД банкови гаранции и депозити за участие в тръжните процедури на посочените граници.
Тръжните правила за 2019 г. са публикувани на:
http://www.eso.bg/?did=229#Auction Rules