Съобщения

Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти
28.12.2018 г.

С решение № ОУ-3 от 12.12.2018 г. КЕВР одобри "Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти" (ОУ) ведно с "Правила за работа с крайни клиенти на електропреносната мрежа".