Съобщения

Решение на РИОСВ-София с № СО-7-ЕО/2019г.
08.04.2019 г.

Решение на РИОСВ-София с № СО-7-ЕО/2019г. да не е извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: ВЛ 110 kV п/ст "Курило" – п/ст "Металургична".