Съобщения

Обявяване на изменение в инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба"
16.04.2019 г.

„На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019 г.) „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София, ЕИК 175201304 Уведомява обществеността, че има изменение в инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“, одобрено с решение на РИОСВ – Варна с № ВА-140/ПР/2017 г.

Уведомление

Приложениe 1 Приложениe 2 Приложениe 3