Съобщения

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2019 г.
03.07.2019 г.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2019 г.:

 

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти.

0,41

 

0,00041

Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи.

2,12

0,00212

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация - от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

5,14

0,00514

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа за крайни клиенти

9,83

 

0,00983