Съобщения

ЕСО обявява търг за бавен третичен (студен) резерв от ПОТРЕБИТЕЛИ на електрическа енергия
19.07.2019 г.

ЕСО уведомява потребителите на електрическа енергия, че обявява търг за закупуване на разполагаемост за студен резерв за периода от 00:00 часа на 01.08.2019 г. до 24:00 часа на 31.07.2020 г. Документите за участие могат да се изтеглят от интернет страницата на дружеството в секция: Електроенергиен пазар => Допълнителни услуги => Бавен третичен резерв от потребители => Обявени тръжни процедури за потребители. Офертите се представят в деловодството на ЕСО в срок до 10:00 часа на 25.07.2019 г. Отварянето на офертите ще се осъществи в 10:30 часа на 25.07.2019 г. в сградата на централно управление на ЕСО ЕАД, (гр.София, бул. „Цар Борис III ” №201) на ет.1 в конферентната зала. Участниците в търга, които желаят могат да определят по един представител, който да присъства на отварянето.