Съобщения

Обявяване на инвестиционно предложение за изграждане на Нова „ВЛ 110kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“.
31.07.2019 г.

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019 г.) „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София, ЕИК 175201304 Уведомява обществеността, за свое инвестиционно предложение за изграждане на Нова „ВЛ 110kV от п/ст „Мездра“ до п/ст „Ботевград“.

Уведомление

Приложениe 1 Приложениe 2

Приложениe 3 Приложениe 4