Съобщения

Преминаване за работа с нова система за администриране на пазара.
28.10.2019 г.

Считано от 01.11.2019 г. всички графици за обмен на електроенергия ще бъдат съгласувани през новата MMS система (https://webapps.eso.bg/esotst/),, която става оперативна система за администриране на пазара.
На 31.10.2019 г. графиците за 01.11.2019 г. трябва да се подадат в новата MMS система. Подаването им може да стане по един от следните начини - еmail (mmsbg.schedules@eso.bg), директно качване на файл (upload) или въвеждане през интерфейса на системата.
Сроковете за известяване остават непроменени и са посочени на сайта на ЕСО, линк Електроенергиен пазар, Либерализиран пазар, Документи за участие на пазара, График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред и График за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системата за администриране на пазара за пазарен сегмент в рамките на деня.
Сетълмент за м. ноември 2019 г. ще се изготви в новата система MMS.
За осигуряване на сигурност в прехода към новата система, моля да продължите да изпращате своите търговски графици (TPS) и в старата MMS система, до изрично ново разпореждане на ЕСО за прекратяване на изпращането им в старата MMS система.
Инструкции за изпращане в старите системи:
TPS графиците за пазарен сегмент ден напред могат да се известяват в старата система MMS до 16:30 ч.
TPS графиците за пазарен сегмент в рамките на деня се изпращат от БНЕБ в платформата на ЕСО за пазарен сегмент в рамките на деня в сроковете и по начин, който е приложим до момента.
TPS графиците за пазарен сегмент в рамките на деня от останалите участници се изпращат на електронен адрес eto.admin@eso.bg, до 10:00 ч. на D+1. Изпращат се само последните версии на графиците за деня D.

При необходимост от допълнителни въпроси, моля да се свържете на дежурните телефони.