Съобщения

През ноември 2019 още седем държави се включват в Европейската платформа за свързване на пазарите в рамките на деня и проектите за локално изпълнение във 2-рата присъединителна вълна.
08.11.2019 г.

През ноември 2019 още седем държави се включват в Европейската платформа за свързване на пазарите в рамките на деня и проектите за локално изпълнение във 2рата присъединителна вълна. Още седем държави ще се обединят с четиринадесетте, които вече осъществяват сделки в рамките на обединението.
Номинираните оператори на пазарите на електрическа енергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) потвърждават целевата дата за стартирането на единното свързване на пазарите в рамките на деня (известно като XBID) и стартирането на още два проекта за локално изпълнение на 19ти ноември, като първите доставки ще се осъществят на 20ти ноември. Това потвърждение е в резултат на успешното приключване на тестването и първия пазарен пробен период. Датата на реалния старт през ноември 2019 г. все още е обект на приключването на дейностите по подготовка и стартиране.

Правейки още една важна стъпка в посока разширяване на европейския пазар за осъществяване на сделки в рамките на деня, целевият старт с двата допълнителни проекта за локално изпълнение ще разшири непрекъсната търговия на електроенергия между следните държави: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединяват към държавите, които вече осъществяват единното свързване на пазарите в рамките на деня: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. В края на 2020 г. се очаква 3та вълна на присъединяване.

Платформата на единното свързване на пазарите в рамките на деня е базирана на обща ИТ система с един Регистър на заявките (SOB), Модул за управление на преносната способност (СММ) и Модул за доставка (SM). Това позволява заявките, подадени от пазарните участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани със заявки, подадени от пазарните участници във всяка друга тръжна зона в рамките на проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара в рамките на деня поддържа както експлицитно разпределяне на границите Хърватия - Словения и Франция-Германия (съгласно изисканото от съответните националните регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия модел на ЕС за интегриран пазар в рамките на деня.

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на европейския вътрешен електроенергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство в европейския производствен микс, свързването на пазарите в рамките на деня, чрез трансгранична търговия, е все по-важен инструмент за пазарните страни, за да поддържат балансирани позиции. Целта на инициативата за единното свързване на пазарите в рамките на деня е да се увеличи цялостната ефективност на търговията в този сегмент.