Съобщения

Присъединяване към Европейската платформа за единното пазарно обединение в рамките на деня
18.11.2019 г.

На 19 ноември 2019 година е втората вълна на присъединяване към Европейската платформа за единното пазарно обединение в рамките на деня и проектите за локално изпълнение. Първите доставки ще бъдат осъществени на 20 ноември 2019 г. Дейностите по тестване и подготовка на обединението приключиха успешно. Още седем държави, между които и България, се присъединяват към четиринадесетте, които вече осъществяват сделки в рамките на обединението. Предоставени са пояснения за активните граници.

Номинираните оператори на пазари на електрическа енергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) потвърждават стартиране в реална работа на втората вълна за присъединяване към единното пазарно обединение в рамките на деня (известно като XBID). Това потвърждение идва в резултат на успешното приключване дейностите по тестване. При реалния старт всички граници в обединените 7 държави ще бъдат активни, отделно от границата Швеция-Полша, която временно ще бъде със статус “неактивен”, до уреждане на нерешените въпроси. В Полша действат множество НОПЕ. Въпреки това, Nordpool EMCO ще изпълнява функцията на единен спедитор в Полша за първоначалния период от реалния старт на 2та вълна.

Правейки още една важна стъпка в посока разширяване на единния европейски пазар в рамките на деня, целевият старт с двата допълнителни проекта за локално изпълнение ще разшири непрекъсната търговия на електроенергия между следните държави: България, Хърватия, Република Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединяват към държавите, които вече участват в единното обединение в рамките на деня: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. В края на 2020 г. се очаква 3та вълна за присъединяване. Очаква се потвърждение на датата на присъединяване на границата Швеция-Полша, като тя ще бъде съобщена на пазарните страни.

Платформата на единното свързване на пазарите в рамките на деня е базирана на обща ИТ система с един Регистър на заявките (SOB), Модул за управление на преносната способност (СММ) и Модул за доставка (SM). Това позволява заявките, подадени от пазарните участници за непрекъснато съгласуване в една тръжна зона, да бъдат съгласувани със заявки, подадени от пазарните участници във всяка друга тръжна зона в рамките на проекта, доколкото има разполагаема преносна способност. Платформата на пазара в рамките на деня поддържа както експлицитно разпределяне на границите Хърватия - Словения и Франция-Германия (съгласно изисканото от съответните националните регулаторни органи), така и имплицитна непрекъсната търговия. Тя е в съответствие с целевия модел на ЕС за единен пазар в рамките на деня.

Общоевропейското свързване на пазарите в рамките на деня е ключов компонент за осъществяването на европейския единен електроенергиен пазар. С нарастващия дял на непостоянното производство от ВЕИ в европейския производствен микс, свързването на пазарите в рамките на деня, чрез трансгранична търговия, е все по-важен инструмент за пазарните страни с оглед поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата за единното свързване в рамките на деня е да се увеличи цялостната ефикасност на търговията в този пазарен сегмент.