Съобщения

Въвеждане на двуфакторна автентификация за идентификация при вход в системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели,присъединени към електропреносната мрежа
03.12.2019 г.

В изпълнение на изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД предстои да въведе двуфакторна автентификация за идентификация при вход в системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия на ползватели, присъединени към електропреносната мрежа. Въвеждането на допълнителната идентификация (код) за вход в системата ще бъде активирано считано от 14.01.2020 г. След тази дата няма да бъде възможен вход в системата за ръчно и/или автоматизирано сваляне на данни за измерена електрическа енергия без въвеждане на допълнителен код за идентификация.
С цел потвърждаване на идентичността на ползвателите на системата и с оглед получаване на актуална информация за контакт, необходима за изпращане на SMS съобщение с код, който да се използва в процедурата по двуфакторна автентификация (чрез използването му с приложение Google Authenticator) е необходимо да се предостави попълнено и електронно подписано актуално Искане за достъп до системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия. Искането, във вид на електронно подписан документ, следва да се прикачи ТУК.

По-подробна информация можете да откриете ТУК.