Съобщения

Прекратяване: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СЕЧ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ В ИМОТИ ,ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ -ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСДТВЕНОСТ,С УЧРЕДЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПОЛЗА НА ЕСО ЕАД ,ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ ВЕ 400 КВ ОТ П/СТ ПЛОВДИВ ДО П/СТ МАРИЦА ИЗТОК
10.01.2020 г.