Съобщения

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2020 г.
02.07.2020 г.

С Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2020 г.:

Цени без ДДС

лв./МВтч

лв./кВтч

Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти.

0,45

0,00045

Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи.

2,26

0,00226

Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация - от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия.

5,28

0,00528

Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа за крайни клиенти

10,30

0,0103