Съобщения

Търгове за енергийни спестявания
19.11.2020 г.

Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в качеството си на притежател на удостоверения за енергийни спестявания, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, обяви тръжна процедура с предмет: „Продажба на удостоверения за енергийни спестявания за 3 516.566 МWh“ с краен срок 04 декември 2020 г. Поканата, както и информация и документи за участие в търга може да намерите в сайта на ЕСО ЕАД (http://www.eso.bg/), раздел “Проекти“, под-раздел „Търгове и конкурси