Съобщения

ЕСО ЕАД предсрочно изпълнява мярка 2.1 от графика за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения или прояви на неефективност на пазара, като част от процедурата за държавна помощ към Плана за изпълнение, съгласуван с Европейската комисия.
11.05.2021 г.

В изпълнение изискванията на чл.6, пар.9 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия и предсрочно изпълнение на мярка 2.1 от Плана за изпълнение, считано от 12.05.2021г. ЕСО ЕАД стартира провеждането на дневни тръжни процедури за набавяне на резерв за ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.