Съобщения

УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ НА ЕСО ЕАД В СИЛА ОТ 01.07.2021 г.
02.07.2021 г.

С Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди следните цени за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, считано от 01.07.2021 г.:

 

Цени без ДДС лв./МВтч лв./кВтч
Цена за достъп до електропреносната мрежа за крайни клиенти. 0,49 0,00049
Цена за достъп до електропреносната мрежа за производители, с изключение на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация – от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи. 2,42 0,00242
Цената за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация - от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия. 5,40 0,00540
Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа за крайни клиенти 11,48 0,01148