Съобщения

Оповестяване на намерение за утвърждаване на цени
25.02.2022 г.

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2022 г. – 30.06.2023 г. Ценовото заявление ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране, утвърдени в ценовите решения на КЕВР.

Предложението ще се базира на принципите, следвани от Дружеството, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензионната дейност, както и отразяване на необходимите средства за развитие и поддръжка на електропреносната мрежа през следващия ценови период.

Цените, по които независимият преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа, са функция от:
1. Прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Прогнозната пазарна цена за всеки ценови период за съответната група се определя от КЕВР, съгласно Раздел III на НРЦЕЕ.
2. Пределният размер на разходите за разполагаемост за резерви за първично, автоматично вторично и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.

Предстои:
• от страна на КЕВР да бъде определена пределната стойност на разходите за разполагаемост за резерви за регулиране на честотата и обменните мощности;
• планиране и разпределяне, чрез тръжни процедури на оперативните резерви между производители, потребители и агрегатори.

Окончателните цени на услугите достъп и пренос ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще зависят от наложения пазарен модел.