Съобщения

Продължаване на тестовете за въвеждане на 15 минутен сетълмент период
30.05.2022 г.

Уважаеми търговски участници,

С оглед адаптиране на всички търговски участници към новите условия при въвеждане на 15 минутен период на сетълмент, подготовка на БНЕБ ЕАД за въвеждане на 15 минутен интервал на търговия на пазарен сегмент „в рамките на деня“, което е задължително условие за преминаване към 15 минутен период на сетълмент, необходимост от поднормативни промени и подготовка на всички страни за по-големия обем от информация, която ще се обменя, обработва и регистрира, ЕСО ще продължи да провежда тестове във връзка с преминаването към 15 минутен период на сетълмент и през м. юни, съгласно публикуваните инструкции.

Приканваме всички търговски участници да се включат активно в тестовете, с изпращане на реални данни в тестовата среда, а мрежовите оператори – с изпращане на профилни данни от средствата за търговско измерване, с резолюция от 15 минути. Само по този начин търговските участници и координаторите на балансиращи групи ще имат възможност да получат резултатите от тестовия сетълмент и да направят своите анализи.

Допълнителни указания във връзка с провеждането на тестовете са публикувани на сайта на ЕСО, линк https://www.eso.bg/fileObj.php?oid=3582

Съгласно проведена среща в КЕВР на 26 май 2022 г., очакваме допълнителни писмени указания за последващи действия. .

 Управление „Електроенергиен пазар“